Vår Nye Fremtid for Norge.

Kampen mot Parlamentarisme.
I tiden 1880–1884 ble det ført en kamp mot innføring av parlamentarisme i Norge.
Boken om denne kampen kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsted – http://www.nb.no – med tittelen «Kampen mot parlamentarisme 1880-1884».

Den gang som i dag, var vi folket tilskuere og ikke deltakere i denne kampen om en styringsmodell som skulle vise seg å diktere oss fullstendig. En kamp som endte med partiorganisasjonenes utvikling våren og sommeren 1884.

På bokens bakre omslagsside står det å lese:
Sitat:
«Kompromiss eller maktbruk – noe tredje alternativ finnes ikke.
Slik skrev en av kong Oscars fortrolige under forfatningskampen mellom høyre og venstre i de dramatiske riksrettsårene.» Sitat slutt.

Det tredje alternativet som det sies i sitatet ovenfor «ikke finnes», ble imidlertid tatt i bruk i Sveits allerede i 1848, og heter Direktedemokrati.

Direktedemokrati er Direkte Folkestyre. Det vil si at med Direktedemokrati i Norge er det VI FOLKET som styrer landet og ikke partier av noe slag. Den dagen er kampen mot parlamentarismen vunnet.

Den dagen Direktedemokrati blir innført vil partisystemet, altså det parlamentariske system opphøre, og partiene mister sin politiske makt. Partiene blir da ideelle organisasjoner og vil måtte arbeide ut fra egne klubblokaler.
Den dagen vil VI FOLKET være den absolutt øverste myndighet i landet vårt.
Og VI FOLKET styrer da landet direkte gjennom styringsverktøyet – Juridisk Bindende Folkeavstemminger. Parlamentarismens tid er da forbi. Partidiktaturet har opphørt.

Det sveitsiske Direktedemokrati.

Det sveitsiske folk har nå gjennom 170 år, vært den absolutt øverste myndighet i sitt eget direktedemokratiske land. Og av den grunn har ingen partier i Sveits noen som helst politisk makt. Makten ligger suverent hos folket. Og sveitserne styrer selv landet sitt direkte, gjennom Juridisk Bindende Folkeavstemminger. Sveits har riktignok et parlament, men partiene som sitter der har ingen politisk makt. Den politiske makten ligger hos folket som er landets absolutt øverste og lovgivende makt.

Sveits sitt Direktedemokrati, med Direkte folkestyre, har gjort Sveits til verdens mest veldrevne demokrati. Folket har makten, og landet har utviklet seg i den mest positive retning man kan tenke seg.

Dette fantastiske demokratiske systemet har aldri vært pensum i norske skoler, og vi folket har aldri blitt opplyst om denne muligheten gjennom presse og media. Det er fullstendig stille om denne muligheten, til tross for at både presse og media kjenner til at det arbeides for at Norge skal bli et Direktedemokrati. Et arbeid som jeg sammen med flere har kjempet for siden 2012.

Direktedemokrati ble tatt i bruk i Sveits allerede i 1848, og har som sagt eksistert i 170 år, men har frem til i dag ennå ikke blitt pensum i det norske skoleverket. Og like lite et tema i norsk presse og media.
Nå begynner imidlertid arbeidet som er nedlagt å bære frukter. Fler og fler snakker om Direktedemokrati. Bevisstheten om denne muligheten har slått rot, og ideen sprer seg.

Hva er så parlamentarisme?
Det viser seg at veldig mange mennesker jeg snakker med, ikke vet hva parlamentarisme er. De vet heller ikke at Stortinget er vårt parlament. Jeg må altså være en folkeopplyser om denne saken. Og forklare at i Stortinget, som altså er vårt parlament, sitter de politiske partiene vi alle kjenner til.
Og at parlamentarismen utøves gjennom disse politiske partiene som sitter i Stortinget. Og partipolitikkens mange forskjellige ansikter, får vi daglig kjennskap til gjennom landets aviser. Stortinget består i skrivende stund av 8 politiske partier.

Norge et Folkefellesskap.
Direktedemokrati er løsningen til at vi nå helt reelt kan bli et folkefellesskap, og komme oss vekk fra dette fullstendig udemokratiske partisystemet som dikterer oss i dag. Det snakkes om «Det Politiske Kartellet i Oslo».

Når vi ved såkalte valg leverer det som heter «stemmeseddel» leverer vi helt reelt en blankofullmakt til dette politiske systemet med navnet Parlamentarisme.
Et system som presse, media og det politiske kartellet i Oslo kaller «demokrati». Men som de facto er et partidiktatur.

Tar vi nå det parlamentariske politiske systemet nærmere i øyesyn vil vi definitivt se at vi innenfor dette systemet ikke har et fritt valg.
Og at vi heller ikke kommer til å få «et fritt valg» innenfor et slikt korrupt system.

Fordi den handling vi utøver når vi går til den såkalte valgurnen, er at vi helt konkret leverer en blankofullmakt til aktørene i det rådende politiske system. Når vi slipper «stemmeseddelen» ned i valgurnen sier vi både direkte og indirekte til systemet og dets aktører, «gjør med folk og land som det behager dere».

Når vi har levert denne blankofullmakten (stemmeseddelen) har vi absolutt og definitivt ingenting vi skulle ha sagt etterpå. Vi har ingen som helst mulighet til i ettertid å påvirke de beslutninger som tas i dette «Store Ting» i Oslo. Vi er politisk umyndiggjort.

Parlamentarisme kontra Direktedemokrati.
Her ligger det reelle valget vi aldri har fått.

Vi har maktelitens politiske system parlamentarismen på den ene siden, og folkets politiske system Direktedemokratiet på den andre siden.

Det er her det helt reelle valget ligger i dag. Valget av politisk system.
Valget mellom Partidiktatur eller Direkte Folkestyre.

Vi har ikke noe som helst «demokratisk» eller «fritt» valg innenfor maktelitens politiske system parlamentarismen med sine politiske partier, når vi nå i tillegg kan velge folkets eget system Direktedemokrati. Det sier seg selv.

Kampen om å få på plass folkets eget politiske system, er også en kamp om å få avviklet maktelitens politiske system Parlamentarismen.

Det er en kamp vi som et samlet folk må ta. Det er det norske folkefellesskapet, som må ta dette oppgjøret med parlamentarismen, og få avviklet dette systemet og erstatte det med Direkte Folkestyre.

Det er du kjære leser-, du og jeg og det norske folk som sammen må gå i front og samle og opplyse folket om denne muligheten til å få et Direkte Folkestyre i Norge. Fritt for politiske partier og deres partidiktatur. Hverken presse, media eller det politiske kartellet under parlamentarismen vil ta den jobben. Fordi systemet da til slutt vil bli avsatt, noe det politiske kartellet i Oslo ikke ønsker.

Vi folket må gå i front og samle oss om en NY fremtid for Norge under et Ekte og Direkte Folkestyre. En fremtid som vil bringe oss folket og landet vårt inn i den samme positive retning som det sveitsiske folk har bragt sitt land.

Partipolitikken splitter folk og nasjon.
I vårt norske parlament Stortinget, finner vi disse politiske partiene. Definert «politisk» etter en skala fra Venstre mot Høyre.
Vi finner partier som har plassert seg på skalaen som sosialistiske i diverse graderinger. Andre som har plassert seg som borgerlige i diverse graderinger. Og den politiske skalaen er i tillegg farvelagt med Rødt på Venstre siden og Blått på Høyre siden. Og så har vi de partiene som sier de bare er litt røde og noen som bare er litt blå. Og det nye nå er Grønne.
De har gjort politikken til et farvekart slik at folk har mistet fokus og ikke vet hva det er de egentlig stemmer på.

Har man som menneske meninger om diverse samfunnssaker og det ikke matcher den politiske farven som mot-debattanten har, da kommer stemplet. Er man ikke rasist så er man høyre ekstrem, eller venstre ekstrem, eller kristenfundamentalist, eller kommunist, eller venstre raddis, eller nasjonalist og så videre, og så videre.

Det har også oppstått organiserte grupperinger i samfunnet som i offentlighet aktivt stempler folk ut fra deres meninger. Folket splittes og tør nå ikke stå opp med sine meninger i redsel for å få et stempel midt i pannen.

Partisystemet under parlamentarismen med Høyre og Venstre, Rødt, Blått og Grønt er et demokratisk bedrag. Denne partikrangelen i Stortinget, denne fragmenteringen av styringen av landet er splittende og ikke samlende.

Dette gjenspeiler seg i samfunnet og folket, og leder til en splittet nasjon der folket ryker i tottene på hverandre på grunn av såkalt politisk tilhørighet.
Partiene fungerer som rene trossamfunn der «menigheten» blindt følger sin «åndelige» leder.

Vi folket må komme oss ut av denne blinde troen på partidiktaturet og selv ta styringen av landet vårt. Det kan vi elegant gjøre gjennom Direktedemokrati og Direkte Folkestyre.

VI FOLKET er totalt umyndiggjort i vårt eget land.
Det må det bli en endring på ved at Norge blir konstituert som et Direktedemokrati. VI FOLKET vil da bli landets absolutt øverste myndighet. Som innebærer at vi folket blir Den Lovgivende Makt, som igjen bestemmer innholdet i både Grunnloven og Norges Lover.

Det som skal til er at du kjære leser slutter opp om Direktedemokrati tanken. At du støtter den nye kampen mot parlamentarismen og innføring av folkets eget politiske system – Direktedemokrati.

Bli en folkeopplyser, ved å ta for deg de av dine venner og kjente som du vet er mottakelig for informasjon, og fortell og vis de muligheten.

Folkeopplysning via presse og media er en saga blott.
Sammen skal VI FOLKET rette opp all skjevhet og urett i samfunnet vårt.

Den Nye Fremtid for Norge.
Direktedemokrati med Direkte Folkestyre.