Har vi grunn til å feire menneskeretighetene?


FN´s MIGRASJONS AVTALE FORKASTER MENNESKERETTIGHETENE

Det er idag vi skulle ha feiret menneskerettighetene. Det er få jubelscener å se på Facebook. Fortvilelse er stort sett de vi sporerer etter at FN´s migrasjonasavtale er i boks for eliten.  Lite tyder på gode demokratiske prosesser.  Howard Widding sa det slik i går; 

Da er status avklart, Norge styres av ett forbryterkartell, beslutninger er ikke iht. lov eller folkevilje, Demokratiet og maktfordelingen er en illusjon, våre domstoler er som media gjennomkorrupte, og det er etter idag ingen gode grunner for videre underkastelse av en fiktiv juridisk fiksjon omtalt som staten Norge, og som idag ble kuppet av ett forbryterkartell som har drevet på siden de kuppet makten i 1939.


Menneskerettigheter handler i stor grad om å beskytte ytringsfriheten. FN avtalen handler om noe helt annet. Kritikk av migrasjon vil bli kriminalisert.  Dette er helt hinsides. Se video: 


Er Erna nå i ferd med å underkaste oss til EU i strid med folkeviljen på linje med Gro og co var det i 1994? Dette kan få store konsekvenser for ytringsfriheten som trues på flere og flere felt.

En kan fra før ikke uttale seg kritisk uten at det f.eks dukker opp direkte og indirekte trusler om barnevern. Et barnevern som koster samfunnet enorme penger og hvor justismordene står i kø. 

Denne usikkerheten rundt rettsystemet hvor en ser vilkårlig dømming viser at vi også på denne fronten fremstår som en stat uten menneskerettigheter. 

Bjørn Johansen i Hugtun TV gir oss et innblikk i det norske politiets opprinnelse og historie i korte trekk. I denne 30 minutter lange informasjonsfilmen får du også høre om endringer i politiets mandat etter Utøya og om politiets bruk av fasces sog andre symboler på politiuniformen.

Den første gangen jeg så denne videoen trodde jeg ikke det kunne være så ille som beskrevet. Noen år senere vet jeg at dette bildet stemmer. Det dukker opp varslere overalt som forteller om staten i staten og hvordan den ødelegger mennesker som ytrer seg på tvers av eliten.  Ja de tar også barn fra foreldre gjennom vilkårlig dømming..

DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN FORKASTER DEN OPPRINNELIGE MENNESKERETTIGHETENE

Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen forkaster de opprinnelige menneskerettighetene. For et par mnd siden falt en EMD domstolen i Strasbourg. En kvinne fikk  IKKE medhold i forhold til ytringsfrihet. Hun tok en sak opp helt til domstolen etter at hun fikk en bot etter å ha kalt «profeten Muhammed» en pedofil. Les en mer detaljert beskrivelse fra Resett;

Ikke medhold i Strasbourg for kvinne som kalte Muhammed pedofil

Denne dommen er viktig rent juridisk i form av at det sender et kraftig signal om at FNs menneskerettighetserklæring som kom i 1948 må vike for senere konvensjoner hvor ytringsfriheten er kneblet.

Hentet fra Wikipedia:

» ..Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av De forente nasjoners tredje generalforsamling den 10. desember 1948 ved Palais de Chaillot i Paris, med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. Åtte land avsto fra å stemme..»
https://no.wikipedia.org/wiki/Menneskerettighetserklæringen

Denne erklæringen møtte motstand. Spesielt fra Muhammedanere og marxister slik som Kina godtok ikke denne erklæringen slik den er. Erklæringen ble aldri juridisk bindende. Spesielt artikkel 19. som går på ytringsfrihet sies å bli møtt med heftig motstand.

Det kom i stedet opp et kompromiss. Konvensjoner ble vedtatt ;«En europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, internasjonal konvensjon vedtatt av Europarådet i Roma 4. november 1950. Den trådte i kraft 3. september 1953 og ble ratifisert av Norge samme år.Konvensjonen bygger i store trekk på FNs menneskerettighetserklæring fra 1948.

EMK ble inkorporert i norsk lov ved menneskerettsloven av 21. mai 1999 som også gir denne blant flere andre konvensjoner forrang over annen norsk lovgivning.

Europarådet opprettet Den europeiske menneskerettighetskommisjon og Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å håndheve konvensjonen.

Den europeiske menneskerettighetskommisjon ble avskaffet etter konvensjonens 11. tilleggsprotokoll i 1998.»

Denne dommen  fra Strasbourg viser med all tydelighet svakhetene ved menneskerettskonvensjonene.. Konvensjonene er tilpasset Sharia. Artikkel 19. er skjøvet til side. Dette gjelder jo også i Norge. En dom fra EMD sender et signal om at vi ikke har ytringsfrihet om ideologien Muhammedismen. Du kan bli bøtlagt.


IDEOLOGIEN MUHAMMEDISMEN EN TRUSSEL FOR MENNESKERETTIGHETENE. 

Faktasiden.no bringer på bane mest fakta om innvandringen. Det finnes ikke god argumentasjon for at en norsk regjering mot folkets vilje skal opptre slik vi nå ser. Det er ikke tilfeldig at mennesker som kritiserer en voldelig ideologi ender opp med titler som nazister. Vi burde vite bedre. Vi vil ikke ha SHARIA lovene og Ideologien muhammendismen  inn i vårt samfunn.  

Det er på tide å se ideologien som pusher muhammedismen inn i landet. Det er også på tide å se inn mot den ideologien som ligger bak og pusher våre politikere som igjen er i ferd med å pushe vårt samfunn på kanten av stupet enten det gjelder barnevern, innvandring eller mitt felt som er TIDENES HELSESKANDALE.  

Er det lov med bakgrunn i det som nå skjer å si at dette er en vidreføring av den planen Gro var med å satte i verk i 1979.  
Stortingsmelding nr. 74 av 1979 var en bevisst plan om å ødelegge Norge

Det er en rød tråd her og jeg kan ikke si annet enn at jeg synes det passer inn. Gro ble vel mest kjent for bærekraftig utvikling. Det er lite som tyder på at menneskerettighetene får særlig bærekraft fremover om vi åpner opp for voldelig ideologi.

For å sitere Faktasiden.no

En muhammedaner er alltid tilhenger av ekstremistisk ideologi, noe som lett bevises ved at denne tror Koranen er Allahs ord og derfor representerer perfekt moral der steining og pisking av mennesker er inkludert, og slike mennesker er derfor imot alt menneskerettigheter står for.

Det er slik ideologi fungerer. Den kommer snikende og disse saken viser at ytringsfriheten knebles. Hva blir det neste? At du blir bøtelagt for å si at Koranen tar feil? Jo, mer makt en ideologi får dess mer bruk har vi for menneskerettighetene anno 1948.  For meg er det åpenbart. Marxismen bruker ideologien muhammedismen som et redskap. Mot folket.  

De skaper et problem – det kommer en reaksjon og så kommer de med løsningen.. Løsningen er ikke menneskerettighetene. Det kan du være trygg på.

FN avtalen er et varsku, men nå begynner varskoene å bli så mange at en kan undre seg om folket overhodet er i stand til å samles mot denne giften som sprer seg verden over.