Dømt til tre og et halvt års fengsel for datakriminalitet

Artikkel hentet fra: Politiet.no

KRIMINALITET – Før jul ble en mann i 30-årene dømt i Kongsberg Tingrett til tre og et halvt års fengsel for omfattende datakriminalitet.

Mannen er også dømt for inndragning av en million kroner, samt Bitcoin for forsøk på nettbankbedrageri, grovt bedrageri og ID-tyveri mot en rekke personer. I tillegg omfatter dommen grovt heleri av informasjon som ble funnet på domfeltes datamaskin, og grov selvhvitvasking av penger.

Bakgrunn for saken

I starten av 2016 mottok Seksjon for datakriminalitet ved Kripos en anmeldelse fra DNB som omhandlet utvikling og testing av nettbanktrojaner.

Domfelte i saken, sammen med andre, medvirket til utvikling av en angrepskode, som skulle passe til DNBs nettbank, og gi tilgang til nettbankkundenes kontoer for å tappe disse for penger. Pengene skulle overføres til konti domfelte disponerte, og deretter til utlandet. Angrepsforsøket kom ikke lenger enn til utprøvingsstadiet før det ble fanget opp av DNBs sikkerhetsrutiner.

Saken er alvorlig, noe som fremkommer i dommen:

«Nettbanksvindel er et alvorlig og økende samfunnsproblem, og allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon. Nettbanksvindel er en alvorlig vinningsforbrytelse som ikke bare rammer den enkelte bankkunde og banken, men også undergraver tilliten til de elektroniske betalingssystemer som de aller fleste benytter seg av i dag».

Bedragerier og ID-tyverier

I tillegg til forsøk på nettbankbedrageri, opprettet domfelte flere nettsider som fremstilte nettbutikker med fiktive varer. Med falske dokumenter og en rekke identitetstyverier ble det inngått avtale med betalingsformidlingsselskap som ble knyttet opp til nettbutikkene. Domfelte, sammen med andre, kjøpte de fiktive varene med andres kredittkortopplysninger, slik at pengene fra virksomheten ble overført til bankkonti domfelte disponerte. Utbyttet ble vekslet til Bitcoin og deretter fordelt mellom medvirkerne.

Domfelte benyttet også andres kredittkortopplysninger ved kjøp av varer fra Internett til seg selv og andre.

Til sammen ble det begått bedragerier for ca. 2 400 000 NOK.

I dommen står det:

«Identitetstyverier er et økende samfunnsproblem. Identitetskrenkelser med påfølgende misbruk av personopplysninger i vinnings hensikt rammer i betydelig grad samfunnsinteresser knyttet til et pålitelig betalingssystem».

Videre skriver dommeren:

«Potensialet for økonomisk vinning ved identitetstyveri med påfølgende vinningsforbrytelser er stort, og vil kunne ha store konsekvenser for dem som rammes».

Dommen er ikke rettskraftig.

Kilde: politiet.no