» Stay-Behind» eller «Den Fjerde Tjeneste»

Gjennom eiendomsutvikling har en av Norges største hemmeligheter blitt avdekket.

Norge har skjulte beredskapsanlegg utenfor demokratisk kontroll i følge «Den Nasjonale varslergruppen».

Hele finanseliten, de store eiendomsutviklings maktsystemer knyttet til en fremmed makt går under navnet «Den Fjerde  Tjeneste» eller «Stay -Behind».

I Dagens næringsliv, datert 20./21. nov 2010  stod det om eiendomsprosjekter som har underjordiske garasjeanlegg som «Luksus under jorden». Disse garasjeanleggene defineres som tilfluktsrom, og behandles under sivilt beredskap, en underavdeling i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

NSM er direkte underlagt forsvarsdepartementet, men rapporterer også direkte til Justis- og beredskapsdepartementet.

Demokratiet blir satt ut av spill. Plan- og bygningsloven trer ut av kraft og «Beredskapslovene» blir benyttet.  Byggesaken går da gjennom, selv om den er ulovlig i forhold til Plan- og bygningsloven.

Finanseliten i samarbeid med «Den fjerde Tjeneste» eller et «Stay- Behind» styrer dermed en eiendomsutvikling som gir enorme fortjenester, men som går utover naboer som fratar dem rettssikkerhet.

Forsøker en å gå til sak mot disse ulovlighetene taper man, da domstolene, offentlig forvaltning er under kontroll av dette » Stay-Behind» systemet.

I de aktuelle byggesaker eksisterer det en dobbel journalføring i Plan- og Bygningsetaten, som viser det skjulte behandlingssystemet, pluss den aktuelle eiendomsutvikler. Les http://www.rettsnorge.com/artikler/2016/April/26041616_Eiendomsutvikling_korrupsjon_og_Uttapping.htm Eiendomsutvikling, korrupsjon og  uttapping belyst ved en byggesak i Bærum.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap og i Nasjonal sikkerhetsmyndighet er registrert i dette skjulte maktssytemet, og er dermed under statlig kontroll. Rådmannen er bindeleddet mellom Stat og Kommune, og i Oslo og større byer fungerer Byrådet på samme måte.

Oddmund Hammerstad , statsekretær i Forsvarsdepartementet i regjeringen Willoch skrev boken «Oppgjør»- som viser til det samme maktsystemet, «den fjerde tjeneste eller Stay- Behind».

Utdrag fra «Oppgjør» her:

OPPGJØR

Med maktspill og overgrep i de hemmelige tjenestene.

Det finnes et skjult nettverk med rot i de hemmelige tjenester. Det er utenfor demokratisk kontroll. Det går ikke av veien for å begå ulovligheter og overgrep. De som trekker i trådene hadde sin storhetstid i den kalde krigens dager.

Som offiser, statssekretær i Forsvarsdepartementet og politiker har Oddmund H. Hammerstad sett så mye av denne virksomheten at han er blitt provosert og skremt.  Men ikke til taushet. Hammerstad krever oppgjør og opprydning i demokratiet- og sannhetens navn.

«Jeg vet at jeg utfordrer sterke krefter som innbitt kjemper mot at sannheten skal bli kjent. Den som gjør det må regne med hard medfart. Etter at jeg stod frem i Lund-høringen i Stortinget, har disse kreftene grepet fatt i meg. Nå skal den tillit jeg har brytes ned. Men jeg har vært ute en vinternatt før. Jeg vet hva jeg snakker om og er ikke ute i noe annet ærend enn å fortelle det som er sant. »

I denne boken dokumenterer Hammerstad sine påstander og beskriver hvordan ulovlighetene foregår. Han retter også skyts mot journalister som – bevisst eller ubevisst- lar seg fange inn i avhengighetsforhold til sine kilder og blir en del av maktspillet, bevisst eller ubevisst. Hammerstad tar oss også med bak kulissene i møte med offiserer og politikere og kommenterer utviklingen i forsvars- og sikkerhetspolitikken i etterkrigstiden.

Kilde:

Anders Pedersen, Offisiell varsler, Nasjonale Varslergruppe i samarbeid med knutepunkter i New York, London, Melbourne, New Dehli, Roma o.a. for gjennomføring av den globale spirituelle oppvåkning.

HYGGEN OG DE SKJULTE TJENESTER Herman J. Berge

Oppgjør fra Oddmund H. Hammerstad