Leserinnlegg : Er Nordfront «nyttige idioter» for venstresiden?

Leserinnlegg fra : www.faktasiden.no
Problemet med FN avtalen er at den sier at vi skal vise respekt for andre kulturer uten å lage unntak for de deler av andre kulturer som er i strid med FN sin egen menneskerettighetserklæring fra 1948 (og også den nyere konvensjonen for den saks skyld).

Koranen sine sharialover preger kulturen i ulike grad i svært mange land i midtøsten og Afrika. Man har også primitiv stammekultur der kvinnen anses nærmest som slave. FN avtalen tar for gitt at alle kulturer er likeverdige. Årsaken til at FN står fram slik er at muhammedanske land har fått enorm innflytelse i FN siste årene og har kuppet FN.

Så jeg sier nei til avtalen så lenge det står vi må vise respekt for andre kulturer. Det må vi ikke og skal vi ikke. Et land kan ikke vedta hva et land skal vise respekt for.

Formuleringen til FN er helt feil; Det burde heller stått at mennesker fra ulike kulturer må arbeide for å løse konflikter på en fredelig måte. Avtalen må fjerne punktene om å vise respekt for andre kulturer. De som kommer hit med voldelig u-kultur viser ingen respekt for vår kultur samme hva FN skriver. Det hele handler om at vi må vise respekt ovenfor mennesker som hater vår kultur og vil ha den utslettet. Derfor stemmer jeg  nei til avtalen slik den er formulert nå.

 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

hall declare an offence punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of another colour or ethnic origin, and also the provision of any assistance to racist activities, including the financing thereof;

Dette var utgangspunktet for rasismeparagrafen:

Sitat: Førstevoterende trekker frem at Norge som kontraherende part plikter å erklære det som straffbar handling all spredning av ideer om raaseoverlegenhet, rasehat, rasediskriminering etc. Dette var bakgrunnen for opprettelsen av straffelovens § 135a. Ordlyden i straffelovens § 135a var ment å oppfylle Norges forpliktelser etter CERD konvensjonen.

Dommer Gussgard fant intet grunnlag for å oppstille krav til påviselige skadevirkninger slik Kjuus hevdet. Og dette er problemet:


Man mente altså at §100 ikke vernet ytringer som IKKE skadet noen

Dersom dette er tilfellet kan man jo bare sette de grenser det måtte passe en helt fritt basert på egen moral og religion.

Hun hevdet at på bakgrunn av forarbeider og rettspraksis så var straffeloven §135a ikke i seg selv heller var i strid med Grunnlovens § 100. » Forarbeider til §135a er da irrelevant når hele loven er i strid med §100§ rettspraksis er BullsShit argumentasjon. Om dommere krenker grunnloven betyr det ikke at grunnloven endres av den grunn. Dommere bestemmer IKKE grunnloven.

Her argumenteres det med at dommere har bestemt at ytringsfriheten skal settes til side. Dvs. de har blitt stortinget dette er demokratisk mytteri dommere overkjører stortinget Som understøttende element bruker førstevoterende Grunnlovens § 110c til å støtte sitt syn. Grunnlovens § 110c pålegger myndighetene å respektere å sikre menneskerettighetene.

Problemet er er grunnloven henviser til konvensjonen og ikke erklæringen i selve konvensjonen. Der er ytringsfrihet fjernet og det er  » Internasjonalt et vern mot rasediskriminerende ytringer akseptert som en grunnleggende rettighet»

Dette er feil. Konvensjonen sier ikke dette. Den sier bare at stater kan gjøre unntak for ytringsfrihet som det passer dem. Den sier ikke at vern mot ytringer er noen rettighet. Jeg antar det er snakk om rasediskriminerings uttalelsen til FN og Ikke konvensjonen.

Men da tier rettssystemet!

 

Når muhammedanere trakasserer de som er uenig med dem selv, blir det stille. Fordi de har mørk hudfarge. Disse trakasserer jo folk med annet livssyn enn dem selv – religiøst eller ikke. Det står mye følt om kristne og jøder også i Koranen selv om det er enda verre ovenfor de som har annen tro enn dette; f.eks. buddhisme. Buddhister skal ifølge Koranen drepes med en gang. Alle som ikke støtter Bibelen skal drepes med mindre de støtter Koranen.  Forklares her:

Dommer Lund fortsetter med å si at denne formen for ytringsfrihet er en nødvendig foruttsetning for at demokratiet skal virke. Poenget er som sagt at det ikke er myndighetene som skal bestemme hva folket skal kunne velge mellom. En dom som begrenser valgfriheten er et stort inngrep i demokratiets fundamentale prinsipp om valgfrihet. For at dette prinsippet skal kunne etterleves er det på det rene at hverken oppslutningen eller meningenes karakter skal spille noen rolle. Det er ikke opp til myndigheter eller domstoler å ta stilling til hvor akseptable de formulerte meninger i et partiprogram er. Grunnlovens § 100 er en paragraf som skal verne de måter demokratiet virker på.

Forsvareren til Kjuus får medhold av dommer Lund i at straff er jevngodt med å forby partiet. Dette er ikke forfatningsmessig gangbart. At et parti blir forbudt hører ikke til i et demokratisk land som Norge. Organisasjonsfriheten i Norge er gammel av hevd.


Hvit valgallianse var omtrent samme innhold som dagens frihetskamp.net (nordfront) sitt partiprogram som de har lagt ut på sin side. Kort sagt: En variant av nazisme. 

Nordfront kan i dag marsjere i gatene og har aldri blitt straffet for disse meningene. Men dette er 20 år etter Kjuus dommen. Derfor er det mulig at ytringsfriheten etter internet sin tid innen politikk har øket i forhold til tolkningen av §100. I praksis har ytringsfrihet blitt langt mindre fordi dommere driter i §100 fullstendig uten å uttale seg om den i det hele tatt.

Nordfront har aldri vært i retten. Vi vet ikke hvordan det ville endt. Hvorfor de ikke har endt opp i retten pga. nazistiske partipogram som likner hvit valgallianse er merkelig-

Antirasistisk senter vet selvsagt at de har nazistisk partiprogram på siden sin.Hvorfor politianmeldes de ikke? Er de nyttige «idioter» for venstresiden? Hvorfor tar ikke politiet på eget initiativ og anmelder dem? Det kan de gjøre fordi det er jo åpent partiprogram de selv kan lese. Det virker som om man ønsker å beskytte dem for å vise Norge at det finnes nazister. For deretter å putte alle de ikke liker i den båsen for å demonisere dem.

Nordfront er enda mer aktive i Sverige. Men de er ikke blitt gjort forbudt der heller. En dame på 70 år derimot fikk fengsel for å slenge drit om muhammedanere. Hun støttet ikke nazisme.

Kjuus saken er en skamplett i likhet med pornografi saken 50 år siden der en bok ble forbudt fordi den var pornografisk. Begge ganger forbød høyesterett ytringer som ikke skadet noen. Riktignok var det ikke faktabaserte ytringer men underholdning og politisk ønsketenkning, men allikevel alvorlig nokVi har fortatt lover mot pornografi som krenker ytringsfriheten. De er dog mindre innskrenket enn 50 år siden. Og rammer i dag bare «umoralsk porno»Ikke normal porno.


Grunnloven §100 må presiseres der det gjøres unntak når «særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser». Slikt unntak vil uten å presisere at det utelukkende er ment å stoppe skadelige ytringer, bli tolket av politikere slik at alt som er imot deres egen religion oppfattes som «ekstremt umoralsk» og forbys. Siden ytringsfriheten som prinsipp i praksis kan bli ikke-eksisterende, må unntaket enten fjernes eller så må det presiseres at «særlig tungtveiende hensyn» begrenses til kun å verne mot skadelige ytringer. Det er ingen forarbeider til §100 som presiserer når det skal kunne gjøres unntak. Loven er for gammel den er fra 1850.