Finsk professor mener at etnisk finske bør føde færre barn.

Det har ikke vært så stor mangel på etnisk finskfødte siden krigen.

Finske kvinner får færre barn. Finansdepartementet ser alvorlig på denne utviklingen. Finner i alderen 15-64 år har siden 2010 minket med 100 000, og innen år 2030 vil tallet være 200 000. Før år 2050 vil tallet i følge Statistikksentralen være på hele 630 000.

På 1870 tallet hadde Finland under to millioner innbyggere, og det kan se ut som at det tallet kan nås på ny om denne utviklingen fortsetter, når det kommer til etnisk finske.

Det er færre finner i arbeidsdyktig alder. Finansdepartementet er til og med urolig over utviklingen.

Det er noen som ser positivt på denne utviklingen, og mener at når en tenker på klimaet kan det være en fordel at finnene blir i mindretall. En av dem er professor Kristina Lindstrøm. 64 åringen mener at det er bedre å fordele innvandrere i verden fra fattige land opp til Finland, enn å føde flere etniske finner. Hun mener at finner har et så stort personlig forbruk at det påvirker miljøet mer negativt, enn mennesker som ikke er vant til å leve med samme store forbruk. Dermed blir dette en mer rettferdig fordeling på godene, mener hun.

Kristina henviser til globalismen som pågår i stor stil i verden i dag, for å rettferdiggjøre sitt synspunkt om at finske kvinner bør føde færre barn, og heller ønsker migrasjonen fra fattige land velkommen. Hun sier at hun forstår at enkelte kvinner som ønsker barn blir ulykkelige om det ikke lykkes, men sett fra et globalistisk synspunkt angående klima og fordeling av velferdsgodene, mener hun at dette er en villet utvikling som er godt for  verden og klimaet i sin helhet.

 Over 4 millioner euro i bidrag fra forskjellige organisasjoner, stort sett gjennom statskassen, har Kristina Lindstrøm mottatt til sin forskning.

Kilde:

Alandsnyheter