Generøs gave til 70 års jubilanten FN. Solberg regjeringen ga i dag FN retten til å invadere Norge i strid med folkeviljen.

Leserinnlegg : Howard Widding:

«Det er med betydelig skuffelse, vantro og vemod jeg i dag som jeg «feiret» 15 år i krigen mot Norske myndigheter må notere nok ett nederlag, og denne gangen betydelig, så denne jubileumsdagen ble ikke helt som ønsket.
(var på TV2 nyhetene 10. desember 2003 som «terrorist»).

Det jeg sikter til er selvsagt det begredelige faktum at Solberg-regjeringen har signert en avtale UTEN dekning i folkesuvereniteten (mot folkeflertallets vilje).
Vi ble for første gang i min levetid, vitne til ett på forhånd annonsert statskupp.

Statskupp foregår normalt med bruk av våpen, og ikke minst, overraskelses fordelen, og de er derav vanskelig å forhindre om noen med adgang til våpen og personell først har bestemt seg for det, men her er vi vitne til noe helt annet, og noe helt spesielt.

Her har en Regjeringen etter evne forsøkt å unndra oppmerksomhet fra en avtale de vet man ikke kan innestå for uten å erkjenne landssvik, og på tross av at avtalen og det de drev med i de lukkede rom kom for en dag, og at man faktisk visste datoen kuppet skulle begås, har ikke en eneste demokratisk makt villet stoppe det som alle visste skulle skje.

Ett Demokrati består av en maktfordeling der makt skal kunne stoppe makt, akkurat som i fingerleken Stein, Saks, Papir, og i Norge består statsmaktene av :

Stortinget – Lovgivende makt
Regjeringen – Utøvende makt
Høyesterett – Dømmende makt

Politiet, de er IKKE en statsmakt, og har ingen jurisdiksjon oven for statsmaktene, KUN ovenfor folket, og de kan derfor aldri gripe inn oven for noen av statsmaktene.

Om Norge faktisk VAR et demokrati, skulle både Stortinget, og Høyesterett grepet inn ovenfor Regjeringen, men ingen av de gjorde det, av den enkle grunn att maktfordelingen er illusorisk og et bedrageri.

i det såkalte Krigs-oppgjøret kom lovverket som ble benyttet fra London regjeringen, og som vi ser av maktfordelingen, Regjeringen er IKKE lovgivende makt, og vi vet også at ingen lover kan skrives med tilbakevirkende kraft, men her var begge disse faktum bare oversett, og godtatt som «i orden» av Høyesterett.

I 2010 etter at Herman Berges dyptgående kunnskap om de enorme manglende der var av lovpålagte papirer blant hele den Norske embetsstanden, Regjeringen og ikke minst Dommerstanden var blitt «allmennkunnskap» i de kretser av folket som så våre myndigheter i kortene, ble det rimelig hett både på Stortinget og i Høyesterett.

Sommeren 2012 var vi mulig så mange som 50 stykker som bombarderte Domstoladministrasjon med innsynsbegjeringer de ikke hadde mulighet til å besvare av den enkle grunn at dokumentene vi ba om innsyn i, ikke eksisterte.

i desperasjon svarte de i brev at de etter Oslobomben 22/7-2011 hadde fått uforutsette arkivproblemer, og med det antydet de langt på vei at ABB hadde sprengt arkivet i lufta. Det ville jo vært en forklaring man vanskelig kunne bestride om det ikke var for det faktum at arkivet ligger i Trondheim

Riksrevisjonen måtte foreta kontroll av statsrådsprotokollene for å sikre at ting var på plass, men resultatet av kontrollen ble UNDERSLÅTT for stortinget av Kontroll Komiteens leder Anders Anundsen, og på det vis dekket han ryggen til den «papirløse» Stoltenberg-regjeringen og Justisminister Grete Faremo som også løy av full hals til Stortinget.

Det var derav 2 som LØY ovenfor stortinget da kontrollrapporten ble fremlagt i 2013, og de kan stadig stilles til Riksrett for det, for undertegnede selv utførte den samme kontrollen som Riksrevisjonen hadde gjort, og mens Faremo og Anundsen bagateliserte resultatet, og viste til noen skriftlige rettelser, var resultatet jeg konstaterte ett ganske annet.

Når en embetsmann skal utnevnes, det være seg som grå eminense i ett departement, som Dommer, eller som Statsråd i en Regjering, beskriver Grunnloven §21 og §23 de prosedyrer som skal følges for korrekt utnevnelse.

Ved utnevnelsen skal vedkommende som har mottatt utnevnelsen, avlegge en ED der han sverger troskap til Konstitusjonen (grunnloven) og Kongen *
(*kommer tilbake med kommentar angående Kongen) .

Når dette dokumentet er utstedt og avlevert Statsministerens kontor, skal det stemples inn med dato og journalnummer, og et Bestallingsbrev kan nå utstedes. Bestallingsbrevet kan vi omtale som «Kongens avtale med embetsmannen», og er dette en Statsråd, kan han nå starte i jobben, Bestallingsbrevet er selve «førerkortet» for stillingen.

Om Embeds eden som grunnlovens §21 krever skal avleveres statsministerens kontor, ikke avleveres, så kan heller ikke Bestallingsbrevet utstedes, og tidsfristen for det hele er den dag og tid den utnevnte skal starte i embetet.

Overholdes ikke fristen, tapes utnevnelsen. Det finner vi i Embetslovens §3.

Når jeg så foretok den samme kontroll av statsrådsprotokollene og embetsutnevnelsene, og sammenholdt dette med registeret for embetseder, konstaterte jeg, at INGEN Émbetsmenn utnevnt til regjeringen Stoltenberg hadde avgitt embets ed innen fristen, men startet i jobben uten….

Det betyr i praksis at Norge hadde en papirløs regjering som hadde avsatt seg selv etter embetslovens paragraf §3, men ikke ett ord om det fremkom om det i det som Anders Anundsen fortalte Stortinget, mens «den papirløse Regjeringen» satt som tilhørere i den samme salen.

Rett etter denne begivenheten, opplever vi at Høyesterett har til behandling en ankesak der en part krever en dom opphevet da Dommeren ikke hadde sine lov pålagte papirer, og derav ikke var Dommer etter loven, så dommen skulle anses som en nullitet uten rettsverdi. (Flexipedsaken)

3 eller 4 av Dommerne i Høyesterett som behandlet saken, manglet selv det samme lovpålagte dokument, men på tross av åpenbar inhabilitet, tillot Høyesterett seg å dømme, og selvsagt «frikjenne seg selv», og derav gyldigjorde de samtlige dommer avsagt, også de som var avsagt av dommere uten sine lovpålagte dommerpapirer i orden.

Dette forhold grep selvsagt hverken Regjering, eller Stortinget inn i, for de var begge skyldige i tilsvarende, og i Norge har vi også «konstitusjonell sedvanerett», som er Stortingets selvbestemte rett til å bryte grunnloven så mye de har lyst, og det har de også gjort daglig og konsekvent siden 1884, uten at noen stopper de.

* KONGEN
Kongen VAR den Utøvende makt, men etter parlamentarismen er dette Regjeringen, og her kommer bedrageriet….DE har IKKE endret tekstene i Grunnloven, den henviser stadig til Kongen, som altså er regjeringen.

Høyesterettsdommere, og alle andre Dommere, skal altså avlegge en Ed der de sverger troskap til Konstitusjonen og Kongen.

Hvilken av Kongene? Harald som ikke har noe han skulle sagt, eller Regjeringen som domstolen som Statsmakt skal være fri og uavhengig fra?

Vi har ingen Demokrati i Norge, Statsmaktene er den samme, ja den ene av de må faktisk sverge tro skap til den andre, så de er helt enkelt «partners in crime», og i dag hadde vi altså ett stille statskupp der Stortinget og Høyesterett stilltiende samtykket ved ikke å foreta seg noe, men det hadde de også avlagt troskaps ed på når den nå ført ble avlagt da….

Da er status avklart, Norge styres av ett forbryterkartell, beslutninger er ikke iht. lov eller folkevilje, Demokratiet og maktfordelingen er en illusjon, våre domstoler er som media gjennomkorrupte, og det er etter idag ingen gode grunner for videre underkastelse av en fiktiv juridisk fiksjon omtalt som staten Norge, og som idag ble kuppet av ett forbryterkartell som har drevet på siden de kuppet makten i 1939.

Ett tilsvarende kupp ble begått i Danmark idag, der jeg også har konstatert de samme lovløse tilstander i hele forvaltningen, og domstolene fra Foegedretten via Byretten, Landsretten og Høyesterett.»