Barn og foreldres rett til å bli hørt

Barns & Foreldres Rett Til Å Bli Hørt  

Leserinnlegg fra en person som ønsker å være anonym:

«Jeg ønsker at offentligheten skal få vite om denne saken. Dette er en grov sak og rent justismord! Det er VIKTIG at det norske folk tar seg tid til å lese denne saken og del den gjerne videre!»

Kvinnen forteller: I 2011 bor kvinnen med sitt barn på Sørlandet. De har gård og dyr, lever et godt liv og er lykkelige. Så starter marerittet for mor og barnet.
Det hele startet med en sak hvor en nabo graver inn i grunnvannet og forgifter vannet. Kommunen nekter å se seg erstatningspliktig, men senere fastslo fylkesmannen at kommunen hadde ansvar, og naboene ble da kjent skyldige og dømt til å betale erstatning.

Da starter naboene og systemet sin agenda mot mor, som hevn for tap i grunnvann saken. Naboene starter så med å sende bekymringsmeldinger til barnevernet, som var helt ubegrunnet, i følge mor. Dette er et korrupt system med ondskapsfulle hensikter, mener hun. Barnevernet fatter fortløpende 4.12 vedtak som betyr at hun mister samvær med sitt barn omgående. Barnet ble plassert på et lokalt fosterhjem. Kvinnen måtte selge gård og eiendom langt under takst som følge av grunnvannsaken og hendelsene som følge av dette. Plutselig satt kvinnen igjen uten gård og uten sitt barn, helt sønderknust.

Dette er ren og skjær ondskap som følge av hevnlystne naboer og et korrupt system i alle ledd. Barnevernet som håndterte denne saken har vist seg å være venner og familie av naboene i grunnvann saken, og det var de som sendte disse falske bekymringsmeldingene. Ikke vanskelig å se de tydelige kobligene som fremvises her. Kort tid etter ble jo barnet plassert i fosterhjem.

Barnet går fra å være lykkelig hos sin biologiske mor, til å bli redd, sliten, og bærer preg av frykt. Depresjon og vekttap hos barnet kommer også som følge av dette. Barnet gir uttrykk for å være sulten hele tiden på fosterhjemmet, i følge mor. Savnet av å være hjemme hos sin mamma er stort og noe barnet gir sterkt utrykk for via telefonsamtaler og tegninger barnets mor får fra fosterhjemmet. Det er ingen tvil om at barnet er på et fosterhjem som ikke er bra, og ikke er et sted som er for «barnets beste».

En sterkt bekymret mor anmelder så saken for å få noen til å etterforske det grove fysiske og psykiske overgrepene barnet går igjennom i dette forsterhjemmet. Hvem ville ikke ha gjort dette? Mor møtte motstand, men ga seg ikke og krevde at noe skulle gjøres, men hun ble ikke hørt.
På bakgrunn av dette valgte derfor barnevernet, kommunen, politiet og fosterhjemmet å be om besøksforbud mot sin egen datter. I fortvilelse og på bakgrunn av dette møter mor opp i fosterhjemmet der barnet oppholder seg. Da velger fosterhjemmet å ringe politiet. Mor blir så arrestert av politiet og sendt i fengsel. Der er hun er i en uke, for så å bli overført til et annet fengsel i en helt annen kommune. Her blir moren utsatt for psykisk og fysisk mishandling og overgrep av ansatte, som kan dokumenteres via bilder og lege journal. Som hevn for at kvinnen fikk seg advokat, velger det korrupte systemet å overføre kvinnen til enda et fengsel etter å ha vært tre uker her.

Etter fire ukers opphold i det tredje fengslet blir kvinnen hørt og frigitt, men systemets agenda og hevn var ikke over enda. De overførte henne til psykiatrisk avdeling hvor hun ble dopet på sterke medisiner som førte til at hun var uten evne til å fungere som menneske, hun ble som en «grønnsak,» hevder hun. Hun var tvangsinnlagt her i tre mnd før hun ble sluppet fri.

Bilder under her viser noe av hva kvinnen er påført under opphold av ansatte i fengsel og på lukket psykiatrisk avdeling. Tegningen i rosa er fra barnet til mor fra fosterhjemmet og tegning nr 2 er fra når barnet bodde med sin biologiske mor.
Trykk på linken her: Facebook.com/MenneskerettigheterNorge/photo

Når kvinnen slippes fri velger politiet å henlegge alle anmeldelsene hun ble arrestert for, som om ingenting hadde skjedd. Hvor er rettssikkerheten i dette landet? Norge fremstår som en stat uten noen form for respekt for sine egne borgeres menneskerettigheter. Her har kvinnen og hennes barn blitt et offer for et korrupt system basert på «venne tjenester» innad i etatene.

Hvordan kan norske myndigheter behandle sine egne kvinner, mødre, foreldre og barn på denne måten. Hvor er moralen? Hvor er empatien? Det er nærmest et lovløst system som er 100 % korrupt og viser ingen respekt for barns beste eller foreldres rettigheter. Dette er en sak som viser det norske folk at dette handler like mye om alles rettssikkerhet og manglende menneskerettigheter. Dette kan ramme DEG når som helst, hvor som helst. Kvinnen må få samværet med sitt barn tilbake igjen for fullt og alle parter som er involvert må etterforskes og stilles til ansvar for å ha begått disse grove kriminelle handlingene mot henne og hennes barn.

Her som i mange andre saker bør barneminister Linda Hofstad Helleland og statsminister Erna Solberg gjøre hva som er rett. Det er også på tide at våre politikere står til ansvar for at ting som dette skjer med Norges befolkning. De må slutte å bare prate og komme med den ene løgnen etter den andre. Dette vil bli tatt videre sånn at de som har ansvar for disse grove kriminelle lovbrudd mot mor og barnet vil stilles ansvarlige. Art 8.9.6 i EMK og mange flere brudd på menneskerettighetene er den norske stat direkte ansvarlig for. Denne saken er ikke ferdig før rettferdigheten har vunnet.


Det kreves at barneminister og statsministeren setter i gang gransking av denne saken og kutter ut å feie alvorligheten av alt som har skjedd og skjer i Norges land under teppet. Vi er i 2019 og kvinnen har fortsatt ikke fått fullt samvær med sitt barn. Hun får fire samvær med barnet i året, men INGEN telefonkontakt eller annen form for kontakt med unntak når hun skal ha det fastsatte samværet med sitt barn.

For videre kontakt og spørsmål kan sendes på mail: 
barnsrettforeldrenesrett@1337.no

Kilde:Barns & Foreldres Rett Til Å Bli Hørt  

Annonser

About Merete Hodne

Journalist for Alternativ Media, frisør og blogger.

View all posts by Merete Hodne →

One Comment on “Barn og foreldres rett til å bli hørt”

 1. En av årsakene til dette korrupte systemet er at vi har dommere i dette landet som ikke evner, eller som av ulike årsaker ikke vil realitetsbehandle fakta i rettstvister på en rasjonell måte. En sak som rikspressen ikke lenger vil skrive om (Aftenposten gjorde det i 2010, men vil ikke gjøre det lenger), er det faktum at norske dommere og domstoler bryter loven systematisk ved å unnlate å begrunne en rekke avgjørelser. Det at mange domstoler systematisk bryter loven og enhver sunn fornuft (fornuften skal ligge til grunn for rettsavgjørelser, og er jo det som burde ligge til grunn for ethvert solid lovverk), er alvorlig nok. Men det er er og sterke indikasjoner på at selv Høyesterett forfalsker kjennelser. Slike lovbrudd fra domstolene er tidligere blitt påpekt av juristen Herman Berge. Her er en nyere sak om samme forhold, og en sak jeg håper Alternativ-media kan løfte frem. Det er en viktig sak av flere grunner. Her er noen av de viktigste:
  1. Det viser at dommere og domstoler begår systematiske lovbrudd i dette landet.
  2. Det viser at mange dommere ikke er interessert i å gjøre det mulig for andre å forstå på hvilket grunnlag en avgjørelse ble fattet.
  3. Med et slikt system (ubegrunnede avgjørelser), kan ikke andre forstå hva som lå til grunn for avgjørelsen. Når ingen kan etterprøve hva som ligger til grunn for en avgjørelse, er dette i seg selv et bevis på at vi har et rettssystem i krise.
  4. Lovverket i Norge er utformet slik at dommere «med loven i hånd» «tillates» å begå lovbrudd. Dette fordi flere paragrafer i loven «tillater» dommere å unnlate å begrunne en avgjørelse dersom avgjørelsen er enstemmig. Men til tross for disse lovparagrafene i norsk lov, er denne rettspraksisen fremdeles ulovlig.
  Dette er et bevis på at Stortinget og landets beste jurister – motarbeider grunnleggende rettsprinsipper og at Stortinget aktivt er delaktig i alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det er ingenting som forsvarer at dommere og domstoler ikke begrunner en avgjørelse.
  5. Siden rikspressen og lokalpressen ikke er interessert i å offentliggjøre hva domstolene og mange dommere holder på med av systematiske lovbrudd – viser det at vi har en drøss av redaktører og journalister i dette landet som ikke er villige til å sette søkelys på svært alvorlige lovbrudd i regi av Storting, domstoler og dommere. Det sier jo det meste om hvor korrupt pressen i dette landet er blitt.
  6. Og så er det dette at disse lovbruddene bidrar til svært mange justismord i dette landet, og at dommere bevisst eller ubevisst kan bidra til justismord – uten at noen har muligheten til å han noen konkrete klagepunkter. Hvem kan klage på en avgjørelse som ikke kan angripes rettslig – fordi det det ikke foreligger noen avgjørelse? Eneste veien å gå for å klage på dette er via overnasjonale domstoler eller lignende. Men hvem orker å gjøre det? Og hvorfor i huleste skal norske innbyggere måtte gå til overnasjonale domstoler for å få en fornuftig behandling av sin sak?
  7. Saken er viktig i den forstand at det ikke er vanskelig å forstå at domstolene og dommere ikke praktiserer fornuft i en rekke saker. Fornuften er det som skal ligge til grunn for enhver avgjørelse. Det er ikke fornuftig å ikke begrunne en avgjørelse, og det gir ingen mening i å utstede kjennelser hvor teksten i rettsdokumentet innledes slik:

  «Den DocFieldAvgDatoKmu ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne DocFieldEldstDommerEtternavn, DocFieldNesteldstDommerEtternavn og DocFieldTredjeEldsteDommerEtternavn i
  sak nr. 2016/1967, sivil sak, anke over kjennelse: …»

  Det gir ingen mening i at domstoler skal utstede kjennelser hvor dommernes navn ikke finnes i teksten i rettsdokumentet, men hvor domstolen allikevel påstår at dommerne har signert dokumentet.

  Disse lovbruddene bidrar til justismord i saker, knyttet til en rekke temaer. Det kan være ærekrenkelser, overgrep mot barn og voksne fra Barnevernet og rettssystemet, økonomi mfl.
  Så lenge pressen og folk ikke gidder å engasere seg vil disse alvorlige lovbruddene i regi av mange av våre domstoler – bare fortsette.

  Her mer konkret om denne saken, med beviser:

  FORFALSKER HØYESTERETT KJENNELSER?
  https://rettsfarsen.wordpress.com/2018/04/26/forfalsker-hoyesterett-kjennelser/

Comments are closed.