Burde vi la immigranters IQ bestemme om de får bli i landet?

Nå er det nok en del som lurer på hva jeg legger i overskriften, og hvorfor man bør se på gjennomsnitts IQen i de landene Norge tar imot mennesker fra med tanke på å drive integrering.

Svaret burde vært ganske klart for de fleste, men for å oppklare dette spørsmålet vil jeg forsøke å forklare dette etter beste evne.

Da Norge først etter den annen verdenskrig skreiv under på de internasjonale flyktningkonvensjonene var hensikten å hjelpe de menneskene som var på flukt rundt om i Europa, og som i all hovedsak både etnisk og kulturelt lignet oss selv. Dette var samfunn som lå på vårt eget nivå både teknologisk og samfunnsmessig, og integreringen av etniske europeere gikk derfor relativt smertefritt da de som kom raskt tilpasset seg det norske samfunnet.

Det var allikevel en faktor som man den gang ikke tok med i regningen ettersom den i veldig liten grad spilte noen rolle ettersom de aller fleste som kom til landet den gang var hvite europeere som genetisk ikke skilte seg stort fra oss.

Denne faktoren var IQ!

Ja IQ var en faktor man ikke tok hensyn til da man bestemte seg for å hente mennesker fra alle verdens hjørner til Norge for så å forlange at disse menneskene skulle integreres i vårt samfunn for så å bli ‘nordmenn’.

Som vi vet i dag så har ikke denne integrasjonspolitikken vært vellykket i noen europeiske land, og flere europeiske ledere har måttet gå ut og si at det «multikulturelle eksperimentet» har feilet. Blant de mest prominente av disse er nok den Tyske kansleren Angela Merkel.

Så tilbake til dette med IQ og hvorfor det kanskje er den faktoren som man burde ta mest hensyn til når man skal bedrive integrering av mennesker tilhørende en annen etnisitet en den europeiske.

IQ sier noe om et individs intelligens og evne til logisk tenkning, den sier også noe om en persons læreevne og dette er alle faktorer som er viktige med tanke på integrering i et moderne samfunn som det Norge og de fleste vestlige land er blitt, og man regner med at man må ha en IQ på mellom 85-110 for å kunne fungere sånn passe bra i dagens Norge og regner folk som har en IQ under 80 for å være ‘mentalt tilbakestående’.

Med dette ferskt i tankene bør du stille deg spørsmålet hvorfor vi da har politikere som ønsker å slippe inn flere hundre tusen fra land hvor gjennomsnitts IQen ligger på 75-65 som er et nivå der man i Norge regner individene for å ha en «lett mental retardasjon», eller sagt på godt norsk «tilbakestående».

At man så forventer at disse menneskene skal kunne komme til Norge for så å bli integrert og bli en produktiv del av samfunnet er ikke bare latterlig, men det er direkte uansvarlig både ovenfor den etniske befolkningen, og ovenfor de man henter til landet.

Det å forvente at personer fra land med en gjennomsnitts IQ på 65-75 i løpet av få år skal kunne utdannes til å bli en del av den regulære arbeidsstyrken i landet, og bli produktive skattebetalere sier seg nesten selv er ren ønsketenkning, og vi har nå gjennom de siste 50 årene med innvandring til Norge sett at dette også er tilfelle.

De aller fleste som kommer fra land der man regner med at gjennomsnitts IQen ligger på rundt 70 havner som oftest opp med å forsørge seg ved hjelp av en eller annen trygdeordning eller som kriminelle, og i de fleste land hvor man faktisk ‘tør’ føre statistikk på det ser man en direkte sammenheng mellom IQ og kriminalitet.

Man ser også at mennesker som tilhører etniske grupper som man regner har en gjennomsnitts IQ tilsvarende den man har i Norge eller over, fort integreres og tilpasser seg det samfunnet de lever i. Et eksempel på dette er Kinesere som man regner har en gjennomsnitts IQ som ligger noe over den man ser i Europa.

Tiden er kanskje nå inne for at man begynner å se på statistikken og vitenskapen vi har tilgjengelig for å utforme en best mulig innvandrings og integrerings politikk, og at vi i stedet for å forsøke å presse mennesker som ikke evner eller har kapasitet til å leve i vårt samfunn heller forsøker å hjelpe dem der de.

Jeg mener i alle fall vi burde forlange at de som skal integreres i vårt samfunn faktisk evner å gjøre det, og at vi selv om vi kan hente folk som har en lavere IQ en 80 til landet i en krisesituasjon bør søke å returnere dem så fort det lar seg gjøre.

Du har kanskje et annet syn på saken, og jeg vil gjerne høre det, så kom med din kommentar i kommentarfeltet under.

IQ-verdinivå

Mennesker med en IQ-verdi overskridende 149 har veldig gode forutsetninger for skapende virksomhet og er utviklingsbærere for andre. Det er vel 3 % av befolkningen som har IQ-verdien mellom 130 og 140. Det er en ekstraordinært høy IQ-verdi.
IQ-verdien over 140

Mennesker med IQ-verdien overskridende 140 har veldig gode forutsetninger for skapende virksomhet og er utviklingsbærere for andre. De er genier i sin tid, finner på nye teorier og nye instrumenter. Det er omtrent 0,2 % mennesker med denne verdien i befolkningen. Blant kjendisene er det f.eks. Bill Gates eller Stephen Hawking som har denne verdien.

IQ-verdien mellom 131 og 140

Det er vel 3 % av befolkningen som har IQ-verdien mellom 130 og 140. Det er en ekstraordinært høy IQ-verdi. Mennesker med denne verdien er flinke ledere eller fagfolk, vitenskapsfolk eller forskere. F.eks. guvernøren i Kalifornia og den tidligere skuespilleren Arnold Schwarzenegger eller skuespillerinnen Nicol Kidman har en IQ med disse verdiene.

IQ-verdien mellom 121 og 130

Verdien mellom 121 og 130 overskrider høyt gjennomsnittet. Man studerer på høyskole svært lett og kan oppnå fantastiske resultater som leder eller i skapende aktiviter. Denne gruppen utgjør omtrent 6 % i befolkningen.

IQ-verdien mellom 111 og 120

Dette er en mer enn gjennomsnittlig intelligens. Man har ikke problemer på høyskole og kan avslutte den uten vanskeligheter. Er man arbeidsom, kan man få et ekstraordinært jobbtilbud. Mennesker med denne verdien utgjør 12 % av befolkningen.

IQ-verdien mellom 101 og 110

IQ-verdien mellom 101 og 110 betraktes som et høyt gjennomsnitt. Har man denne verdien, avslutter man høyskole med problemer. Er man likevel konsekvent og arbeidsom, kan man få et spennende jobbtilbud. Mennesker med denne verdien utgjør 25 % av befolkningen.

IQ-verdien mellom 91 og 100

Verdiene mellom 91 og 100 betraktes som gjennomsnittlig intelligens som omtrent 25 % av befolkningen har. Man klarer seg på VGS uten problemer og får helst en middelsklassejobb.

IQ-verdien mellom 81 og 90

Mennesker med verdiene mellom 81 og 90 klarer seg på grunnskolen og kan være flinke i manuelle yrker og virksomheter. Dette er en intelligens som er lett under gjennomsnittet. De utgjør cirka 10 % av befolkningen.

IQ-verdien mellom 71 og 80

Dette er et lavere nivå på mental retardasjon. Folk med disse verdiene klarer grunnskolen med problemer, men på tilrettelagte skoler har de ingen vanskeligheter. De utgjør en tiendedel av befolkningen.

IQ-verdien mellom 51 og 70

Mennesker med en IQ-verdi mellom 51 og 70 kan gå på en tilrettelagt skole hvis noen bruker mye tid og krefter på deres utdanning. De er i stand til å ta seg av seg selv, de klarer seg i hverdagslige aktiviteter. Dette er en lett mental retardasjon (debilitet). Denne gruppen utgjør cirka 7 % av befolkningen.

IQ-verdien mellom 21 og 50

Dette er en middels mental retardasjon (imbesilitet). Det går ikke an å utdanne en med så lav verdi, men man er i stand til å ta seg av seg selv og leve stort sett selvstendig. Denne gruppen utgjør omtrent 2 % av befolkningen.

IQ-verdien under 20

Dette er en alvorlig mental retardasjon (idioti). Det går ikke an å utdanne eller oppdra mennesker med denne verdien. Ofte må de være tatt hånd om av andre, de kan ikke ta seg av seg selv, ofte befinner de seg i sin egen verden og iakttar ikke omverdenen. De utgjør 0,2 % av befolkningen

Kilde: iqtester.eu