Ekstremistens tilsvar til leserinnlegg på Resett.no

MENINGER – Det er riktig som du skriver at vi må dele innvandring inn i tre grupper og det er arbeidsinnvandring, økonomiskinnvandring og asylsøkere (som skal være mennesker som er på flukt).

Asylsøkere er en gruppe for seg som jeg personlig mener vi skal hjelpe så fremt de kan bevise at de har et beskyttelsesbehov, og de ikke kommer med falske dokumenter eller ved hjelp av andre kriminelle metoder forsøker å tilrane seg opphold i Norge.

Disse skal også repatrieres når situasjonen tillater det, og en slik form for «innvandring» tror jeg ingen oppegående mennesker hverken i Norge eller andre steder er motstandere av.

Så kommer arbeidsinnvandringen som du og forskeren i artikkelen sier vi trenger. Jeg vil påstå at vi IKKE trenger denne arbeidsinnvandringen i dagens samfunn som til stadighet blir mer og mer automatisert, og de jobbene som først blir automatisert er nettopp de jobbene innvandrere med lav utdanning eller ingen utdanning kan ta.

Videre viser også det faktum at vi må kvotere inn «fremmedkulturelle» i nesten aller yrkesgrupper for å nå ev viss prosent «blanding» at vi heller ikke trenger annen type arbeidsinnvandring. Dersom vi virkelig trengte arbeidsinnvandring av en bestemt yrkesgruppe ville man ikke behøve å kvotere inn disse arbeidsinnvandrerne/fremmedkulturelle da det vil indikere at vi IKKE har nok etnisk norske utdannede personer som søker nettopp disse stillingene, og det er en virkelighet vi i dag IKKE befinner oss i.

Ett annet argument innvandrerforkjemperne kommer med er «Vi trenger innvandring for å greie eldrebølgen», et argument som for lengesiden burde vært knust da vi vet at store mengder av de som kommer til landet enten er eldre, for syke eller av andre grunner havner rett på en eller annen trygdeordning og snarere «øker» nettopp det problemet de skulle motarbeide.

Hadde vi bare fått høyt utdannede innvandrere som greide å integrere seg i det norske samfunnet fra dag en, og som ikke trengte ekstra utdanning, eller etter 10-15 år (som statistikk viser) blir arbeidsløse og går over på en trygdeordning så ville innvandring kunnet vært en løsning på problemet med en aldrende befolkning, men slik er ikke virkeligheten, og derfor blir de snarere en del av problemet.

En annen ting som politikere og innvandrerforkjempere ikke tar med i regningen er det faktum at man i dag regner med at flere titalls tusen arbeidsplasser vil forsvinne som følge av den økende automatiseringen i samfunnet. Vi vet også at det er en naturlig utvikling i samfunnet at jo lengre vi mennesker lever jo mindre blir behovet for forplanting og derfor føder etnisk norske og vestlige kvinner nå gjennomsnittlig rundt ett barn. Det vil si at eldrebølgen vil være en forbigående fase frem til vi enten får en eller annen ny form for «industriell revolusjon» som fører til et sterkt økende behov for menneskelig arbeidskraft hvorpå det vil medføre at tilgangen på resurser øker og det som følge av det vil være naturlig å få flere barn f ettersom tilgangen på arbeid og resurser er økende. Det var nettopp dette som hendte da vi fikk «baby boomer» generasjonen.

Nå har jeg kun tatt for meg Asylsøkere og Arbeidsinnvandring og man kan allerede se at behovet for å tilføre mennesker fra utenfor landets grenser ikke finnes slik man på venstresiden hevdes, og da er det kun det HUMANITÆRE aspektet som taler FOR en eller annen form for innvandring til Norge.

Men også det humanitære aspektet er det lett å argumentere imot da det moralsk sett er bedre å benytte Norges resurser til å redde flest mulig der de befinner seg og det er billigst å hjelpe dem, fremfor å hente noen få UTVALGTE til Norge for så å gi den ett «luksusliv» her mens tusener som ellers kunne vært reddet må sulte og leve i fattigdom.

Videre er det heller ikke riktig ovenfor den etnisk norske befolkningen å si at «Norge» er et land for ALLE, og Norsk kultur, språk osv finnes ikke og har ikke livets rett. Det er umoralsk å frata et folk dets kultur, tradisjoner og evne til å ivareta disse på en god måte noe den typen masseinnvandring og multikulturellpolitikk som føres i dag fra venstresiden gjør.

Man kan ikke på den ene siden si at alle som kommer til Norge MÅ få ta vare på sine kulturer, og sine språk, mens man samtidig fratar etniske nordmenn den samme retten. Det er umoralsk og bryter faktisk med FNs menneskerettigheter noe venstresiden aldri vil snakke om.

Skal man først snakke om innvandring så hjelper det ikke bare å skrive «FORSKER» foran, under eller ved siden av navnet sitt for å «kjøpe» seg autoritet på et felt slik det virker som artikkelforfatteren har gjort. Og man kan heller ikke slenge frem ord som rasist, høyreekstremist eller nazist for å «skremme» folk fra å tørre å delta i diskusjonen.

Nei man bør kunne argumentere for ens synspunkter, vise til statistikker, fakta og eksempler fra virkelighetens verden, og man må kunne ha en ÅPEN diskusjon der man ikke kaller ens motdebattant rasist fordi han/hun tar opp et følsomt emne som eksempel problemene med Islam, andre kulturer/religioners syn på kvinner, barn osv.

Det er IKKE rasistisk å si at Islam er en voldelig religion og at kvinner i Islam har mindre frihet en kvinner som lever i et vestlig demokrati. Det er ikke rasistisk å påpeke fakta rundt forskjellen i IQ mellom ulike folkegrupper i verden.

Nei disse tingene er FAKTA som er både kulturelt og vitenskapelig bevist, og bare fordi venstresiden ikke har motargument betyr det ikke at disse faktaene ikke finnes.

Kilde: Resett.no