Hvor ble det av de opprinnelige Europeiske menneskerettighetene?

LESERINNLEGG av Vidar Gustad:
Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen forkaster de opprinnelige menneskerettighetene.Nylig falt en prinsipielt viktig sak i EMD domstolen i Strasbourg. En kvinne fikk ikke medhold i forhold til ytringsfrihet. Hun tok en sak opp helt til domstolen etter at hun fikk en bot etter å ha kalt profeten Muhammed en pedofil. Les en mer detaljert beskrivelse fra Resett;https://resett.no/2018/10/25/ikke-medhold-i-strasbourg-for-kvinne-som-kalte-muhammed-pedofil/?fbclid=IwAR0PhCXBcwWRzdC6SnWiYYafzx5Tud5xSoIwtmz_6TD5wkd4vRhCGn-zieM

Denne dommen er viktig rent juridisk i form av at det sender et kraftig signal om at FNs menneskerettighetserklæring som kom i 1948 må vike for senere konvensjoner hvor ytringsfriheten er kneblet.

Hentet fra Wikipedia:

» ..Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av De forente nasjoners tredje generalforsamling den 10. desember 1948 ved Palais de Chaillot i Paris, med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. Åtte land avsto fra å stemme..»
https://no.wikipedia.org/wiki/Menneskerettighetserklæringen

Denne erklæringen møtte motstand. Spesielt fra Muhammedanere og marxister slik som Kina godtok ikke denne erklæringen slik den er. Erklæringen ble aldri juridisk bindende. Spesielt artikkel 19. som går på ytringsfrihet sies å bli møtt med heftig motstand.

Det kom i stedet opp et kompromiss. Konvensjoner ble vedtatt ;

«En europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, internasjonal konvensjon vedtatt av Europarådet i Roma 4. november 1950. Den trådte i kraft 3. september 1953 og ble ratifisert av Norge samme år.

Konvensjonen bygger i store trekk på FNs menneskerettighetserklæring fra 1948.

EMK ble inkorporert i norsk lov ved menneskerettsloven av 21. mai 1999 som også gir denne blant flere andre konvensjoner forrang over annen norsk lovgivning.

Europarådet opprettet Den europeiske menneskerettighetskommisjon og Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å håndheve konvensjonen.

Den europeiske menneskerettighetskommisjon ble avskaffet etter konvensjonens 11. tilleggsprotokoll i 1998.»

https://snl.no/Den_europeiske_menneskerettskonvensjon

Denne dommen viser med all tydelighet svakhetene ved menneskerettskonvensjonene.. Konvensjonene er tilpasset Sharia. Artikkel 19. er skjøvet til side. Dette gjelder jo også i Norge. En dom fra EMD sender et signal om at vi ikke har ytringsfrihet om ideologien Muhammedismen. Du kan bli bøtlagt.

Les gjerne denne faktainfoen som bakgrunnsinformasjon for å belyse at Muhammedanismen er en ideologi og ingen religion.:
http://faktasiden.no/index.php/muhammedanisme

Det er slik ideologi fungerer. Den kommer snikende og denne saken viser at ytringsfriheten knebles. Hva blir det neste? At du blir bøtelagt for å si at Koranen tar feil? Jo, mer makt en ideologi får dess mer bruk har vi for menneskerettighetene anno 1948.

Dommen er et varsko om at yttringsfriheten er truet.

 

Vidar Gustad

Vidar Gustad er en tidligere bookmaker for Nordicbet og Centrebet, og har drevet med sannsynlighetsberegning og oddskalkulering i en årrekke. Han har de siste årene representert TruthCures bevegelsen som driver informasjonsarbeid om tabubelagte kroniske sykdommer. TruthCures bevegelsen legger frem massive beviser for immunundertrykkende sykdommmer.

I tillegg jobber Gustad med å fremme IDEOLOGI FOR MEST MULIG FRIHET og samarbeider tett med flere varslere og dissidenter slik som Faktasiden og Merete Hodne for å nevne noen.

TruthCures bevegelsen oppstod også som følge av varslinger. Varsleren ble fengslet, frattatt sine barn og dømt til tvungen psykiatrisk behandling.

Author: Leserinnlegg

Denne kontoen benyttes kun for å publisere innsendte leserinnlegg.