HISTORISK TILBAKEBLIKK PRINSIPIELT VIKTIGE YTRINGSFRIHETS SAKER.

Ytringsfriheten er i ferd med å bli tema nummer en i alternative kretser utenfor MSM (Main Stream Mediene). Mange oppdager at de er redde for å si hva de mener. De ser de store avisene stenger sine kommentarfelt og Facebook driver politisk sensur. Mediene tar i liten grad inn meninger fra mennesker som er ekstremt kritisk til systemet. Det er en ubalanse i formidling av kritikk og ros som gjør at en mer enn kan antyde at mediene fungerer som en falsk grasrot. Det begynner å gå opp for folk at de kontrolleres av voldelige ideologier.

Ytringsfrihet debatten vil kunne bli presset frem også i MSM mediene gjennom en sak vi snart presenterer. En voldelig politiadvokat er årsaken til det som tegner å bli tidenes viktigste ytringsfrihet sak i Norge. Alvheim Skandalen: (som vi har valgt å kalle den) er den vi bygger opp mot i tidslinjen. Flere detaljer vil komme i påfølgende artikler, men vi varmer opp for å sette saken inn i et historisk perspektiv.

Vi har funnet seks prinsipielt viktige saker om ytringsfrihet som går inn i en tidslinje når vi nå lanserer en POLITI/RETTSSKANDALE. Bibelen og Koranen er fulle av ekstreme trusler. Det gis statlig støtte til kirker, moskeer og synagoger selv om de har bøker med ekstremt krenkende innhold. I forhold til Bibelen (GT) og Koranens hat er krenkelser som ikke skader ovenfor ikke-hvite eller muhammedanere som blåbær å regne. De må få lov å krenke så mye de vil så lenge det ikke skader noen. Eller er det slik at Bibel og Koranfolket har enerett på å krenke? Tidslinjen viser justismord som er brukt for å hindre ytringsfrihet. Som vi ser til høyre har valgt å ta med den største skandalen av de alle:

TIDSLINJEN:

Vi har brukt Wikipedia for å se inn i noen av de større sakene. Wikipedia tar også bare for seg saker der ytringer har vært innenfor ytringsfriheten. Det finnes selvsagt en rekke saker der folk har truet med å drepe personer i andre etniske grupper som aldri omtales på Wikipedia. Det er når det er STORE uenigheter det omtales på Wikipedia og fremstår som en stor ytringsfrihet sak. Alvheim Skandalen er litt annerledes fordi i dette tilfellet er det en annen paragraf de bruker for å ta ned ytringsfriheten og fakta informasjon. Det er derfor ikke sikkert at Wikipedia vil omtale den og at den blir stor i mediene uten at grasrota krever det. Vi har sett inn i saken og alle detaljene det siste halvåret. Vi har fått tilgang på beviser og er sikre på at de store mediene skal slite med å holde denne infoen unna overflaten. Den er mer enn i vannskorpa for du ser gjedda i sivet..

Wikipedia:
1967: Jens Bjørneboe

1976: Olav Hoaas

1981: Vivi Krogh

1997: Jack Erik Kjuus

2002: Jarle Synnevåg

Det vil komme detaljer i Alvheim Skandalen

De fire bærende i denne artikkelen er Bjørneboe, Kjuus, Synnevåg og Alvheim Skandalen. Det vil komme flere Ytringsfrihet saker her på Alternativ Media i forbindelse med Alvheim Skandalen. Alle sakene på tidslinjen er det domfellelse som strider mot ytringsfriheten. Det er alle saker hvor de sier imot marxismen /kommunismen og Bibelen og som viser at høyesterett ignorerer ytringsfrihet fullstendig.

1967
JENS BJØRNEBOE SAKEN:

Vi starter med Bjørneboe saken for den er unik fordi ingen lenger blir straffet for porno-noveller . Både Bjørneboe og Alvheim Skandalen har til felles at det er informasjon i strid med Bibelen og Koranen. Hovedforskjellen er at der Alvheim er FAKTAbasert informasjon handler Bjørneboe om underholdning og fantasi.

Etter en opprivende rettssak ble både Jens Bjørneboe og hans forlegger i juni 1967 dømt i Byretten for å ha henholdsvis skrevet og utgitt pornografi. Saken gikk deretter til Høyesterett som opprettholdt dommen og skjerpet straffen noe. Denne dommen er prinsipiell viktig fordi den viser hvordan høyesterett har blitt gitt diktatorisk makt til å gjøre de unntak det passer dem. Vi har ikke ytringsfrihet om de kan det.

For bakgrunnsinfo se inn i: 

NRK: 40 år siden dommen

Uten en tråd – 50 år siden dommen

NY TID: Fra domfeltes synspunkt

Anbefaler også
Straffeloven §135a – forholdet mellom Norges folkerettslige forpliktelser og ytringsfriheten 

«Rettssaken om forfatteren Jens Bjørneboes bok «Uten en tråd» tar til. Aktors påstand var 30 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for utuktig innhold i boken. Dommen ble adskillig mildere. Selv om retten kom til at innholdet var klart utuktig ifølge straffelovens paragraf 211, ble de tiltalte kun idømt symbolske bøter på kr. 100.- Dette fordi det for retten var fremlagt mengder av blader og bøker som er i fritt salg i Norge i dag, og som det kunne vært minst like stor grunn til å aksjonere mot…

Under rettssaken henviste Bjørneboe til en rekke andre kjente forfattere som var blitt beskyldt for å ha begått utuktige skrifter. Av norske forfattere regnet han opp Mykle, Jæger og Krohg. Hans Jægers bok Fra Kristiania-bohemen som utkom i 1886, ble dømt som utuktig og forfatteren bøtelagt og fengslet. Christian Krohgs roman Albertine (1886) ble beslaglagt straks den utkom.»

Andre land lo av Norge når de straffet noen for å skrive en porno-novelle. Norge ble ansett som diktatur uten ytringsfrihet selv av dansker. Bjørneboe saken og flere lignende saker viser at Norge har lang tradisjon å bryte menneskerettighetene og grunnloven §100 og sette føleri over loven.

1997:
KJUUS SAKEN

Jack Erik Kjuus døde i 2009 etter et langt liv med sterke meninger etter å ha satt dype spor etter seg i Norsk rettshistorie. Kjuus var jurist og ble kjent som leder for høyreekstreme krefter og rasistiske organisasjoner og politiske partier utover mot 1980 og 1990 tallet. Kjuus deltok også på det kontroversielle og svært medieomtalte møtet på Godlia Kino i 1995. Mest kjent ble han for sin egen sak.

Kjuus kjørte en sak helt til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg etter at han ble idømt 60 dagers betinget fengsel og 20 000 kroner i bot av Oslo byrett i 1996. En dom som senere ble bekreftet av Høyesterett. Kjuus tapte og den ble forkastet av EMD. Kjuus saken er en mye omtalt dom fordi den er prinsipielt viktig og den er og blir omstridt. Dommen er også viktig for å se forskjellen mellom den hvite manns gærne uttalelser og dagens gærne ideologiers uttalelser. Den svarte manns gærne uttalelser stiller ingen spørsmål med i retten. De blir ikke engang anmeldt. 
Sharialovene i Koranen er godt eksempel:

http://faktasiden.no/index.php/muhammedanisme

Høyesterett – Kjennelse i KJUUS SAKEN. 

Anbefaler også
Straffeloven §135a – forholdet mellom Norges folkerettslige forpliktelser og ytringsfriheten 

Problemet med Kjuus dommen er den ikke var begrunnet i at de indoktrinerte mindreårige i voldelig ideologi. Det kunne de ikke fordi da måtte alle koranskoler forbys. Så begrunnelsen var svada og begrunnet med: «men dette er jo helt ekstreme meninger». Det er ingen som er uenig i dette. Koranen er også ekstrem og moskeer får statlig støtte. Ytringsfriheten er nettopp til for å verne om ytringer noen ikke liker. Deriblant ekstreme ytringer så lenge man ikke truer noen. Det var ingen som hevdet partiprogrammet skadet noen. Man hevdet det var umoralsk og derfor skulle forbys. Det holder ikke.

Dommen viser at de ikke skiller mellom ord som ytring og ytringsfrihet. Denne dommen er total kollaps i høyesterett slik det var 50 år siden med porno-novellen «uten en tråd». Dommen viser en logisk brist det er vanskelig å forstå er mulig. Det står ikke et ord om at man kan gjøre unntak i ytringsfriheten  for§100. Det står man kan sette grenser for YTRINGER. Det står IKKE grenser for «ytringsfriheten»

Dommeren driver sitatfusk: 

Setning 1: Men Grunnloven §100 har tradisjonelt ikke vært forstått slik at enhver ytring på det politiske området – uansett realitet og form – reservasjonsløst skal være straffri. Dette er kommet til uttrykk gjennom begrensningene i §100 2. punktum og er lagt til grunn i rettspraksis.

Setning 2: Lovgiver har en viss adgang til, gjennom en avveining av hensynet til ytringsfriheten mot hensynet til andre beskyttelsesverdige interesser, å gjøre begrensninger i ytringsfriheten. Men nettopp fordi vi befinner oss i kjerneområdet for ytringsfriheten, vil adgangen til å beskjære denne være meget begrenset.

I Setning 2): trekker dommeren «ytringsfrihet» opp av hatten som en tryllekunstner som trekker opp en kanin. Tema var YTRINGER i forrige setning. IKKE «ytringsfrihet» Personen hopper fra et tema til et annet Tema: grenser for ytringer er IKKE det samme som tema: Grenser for ytringsfrihet!

HVOR VANSKELIG ER DET Å VISE TIL GRUNNLOVEN?

Den mest åpenbare feilen er at man sauser sammen ytringer med ytringsfrihet og sier at «fordi det kan settes grenser for ytringer i §100, så kan det settes grenser for ytringsfriheten». Ytringsfrihet har derimot INGEN grenser fordi det er innebygget i ordet frihet at man ikke kan krenke andres frihet da frihet er fravær av tvang. Dette følger IKKE av lovteksten. Hvilke unntak som kan settes er ikke avklart, men logisk må det kun være ting som skader.

KJUUS SAKEN ER ET JUSTISMORD! 

5 dommere mot 12
18 totalt
Dette er 22 år siden før internett var stort. 

Den gang Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold er uenig i dommen: 

«- Selvsagt skal ytringsfriheten gjelde også for avvikere, men den bør ikke benyttes til å svekke alt det ytringsfriheten er en del av. Det er et større og mer aktuelt problem for ytringsfriheten at norske pressefolk i dag risikerer tiltale og straff for å fortelle en sannhet dersom sannheten samtidig oppfattes som injurierende, sier Kokkvold.»

Vi kan sitere Professor dr. juris Johs Andenæs mener Høyesteretts avgjørelse er tvilsom.: 

«- Både flertallet og mindretallet har så vidt jeg kunne oppfatte det tatt for lett på gjerningsbeskrivelsen i paragraf 135a. Det dreier seg i denne saken om et politisk program, og jeg vil gjerne studere nærmere hvordan begge vota får dette til å harmonere med gjerningsbeskrivelsen i paragrafen.»

I dag kalles den §185

For å fremheve noe av det mer ekstreme Kjuus stod for: 

I programmet til Hvit Allianse stod det at adoptivbarn skal få lov til å bli i Norge, dersom de lar seg sterilisere. Hvis man likevel blir gravid, skulle man ifølge det høyreekstreme partiet ta abort. 

VI TAR AVSTAND FRA NAZISME OG NYNAZISME

De fleste tar sterkt avstand fra nazisme og nynazisme. Det er noe mediene og myndighetene i dag blåser opp maksimalt ved hjelp av marxistene. Kjuus saken er viktig å belyse som en av de viktigste når det kommer til ytringsfrihet i Norge. Kjuus var jurist og burde kunne vite hva som var innenfor og utenfor lovens grenser.

ER DET MENNESKER MED MORALISTISK GRENSE SOM SETTER YTRINGSFRIHETEN?

De hadde ingen rett til å sette en grense for ytringsfriheten utover det som skader andre. De har en moralistisk grense. Skal man da også sette grense basert på Bibelen? Hva med Koranen? Hvilken rett har 12 dommere til å bestemme hva landets 5 millioner innbyggere skal kunne si? DE HAR INGEN RETT. Grunnloven klargjør ikke for unntaket og loven er 150 år gammel. Denne dommen bør forkastes og ses på som ugyldig. Det er svært viktig å se på hvordan rettssystemet brukes for å stoppe ytringer som strider mot ideologier ofte i dekke av religion.

Høyesterett har i disse tilfellene avskaffet hele ytringsfriheten fordi de sa at det er retten som setter grensen som det passer dem. Hvis mennesker helt vilkårlig skal sette grensene er det ingen ytringsfrihet. Hele poenget med ytringsfrihet er at det IKKE skal settes grenser. Setter man grenser er det jo som i Nord Korea. Man kan si hva man vil så lenge man ikke sier regimets ledere imot. Se hva som skjer i Sverige nå! Man slenger litt med leppa om muhammedanere så havner man i fengsel. Muhammedanere kan si at vantro skal drepes og lære opp barna i dette. De som er imot ytringsfrihet setter alltid grenser der det passer dem selv. Derfor må man følge godt med om noen dømmes for ytringer som ikke skader noen. Det verste er at det uklare punktet i grunnloven som ble misbrukt ble ikke fjernet. 

«Grunnloven §100 må presiseres der det gjøres unntak når «særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser». Slikt unntak vil uten å presisere at det utelukkende er ment å stoppe skadelige ytringer, bli tolket av politikere slik at alt som er imot deres egen religion oppfattes som «ekstremt umoralsk» og forbys. Siden ytringsfriheten som prinsipp i praksis kan bli ikke-eksisterende, må unntaket enten fjernes eller så må det presiseres at «særlig tungtveiende hensyn» begrenses til kun å verne mot skadelige ytringer.»
www.faktasiden.no

Stortingspolitikere var tydeligvis fornøyd med dommen. Det gjaldt også FRP som var svært sentrale i innvandringsdebatten på denne tiden.

DEN EUROPISKE MENNESKERETTIGHETS –
DOMSTOLEN (EMD) UTSETTES FOR PRESS FRA MARXISTER OG SHARIALOVENE.

Menneskerettigheter presses nasjonalt som internasjonalt. Det betyr at vi også ser inn i Menneskerettighetene / 1948 erklæringen, de senere konvensjonene og FNs Menneskerettighetsarbeid.

Menneskerettighetene / 1948 er unik. Det finnes bare en av og kom 20 år før konvensjonene. Den har ytringsfrihet – noe konvensjonen ikke har. Det er veldig stor forskjell! 1948 erklæringen er verdens første globale erklæring om ytringsfrihet. Det gjorde den til en bauta i menneskehetens historie. Menneskerettighet erklæringen anno 1948 møtte motstand. Spesielt fra Muhammedanere og marxister slik som Kina ikke godtok denne erklæringen slik den er. Erklæringen ble aldri juridisk bindende. Spesielt artikkel 19. som går på ytringsfrihet sies å bli møtt med heftig motstand.

Konvensjonene ble skrevet den 16. desember 1966 og trådte i kraft den 23. mars 1976. dette er 28 år senere enn erklæringen. Det kom i stedet opp et kompromiss. Konvensjoner ble vedtatt.

I Alvheim Skandalen gikk politiadvokaten til angrep på en som kjemper for erklæringen fra 1948. DETTE BIDRAR TIL AT ALVHEIM SAKEN FREMSTÅR UNIK.

Det viser seg at voldelige ideologier får innpass i rettssystemet gjennom vilkårlig dømming. I sommer falt en prinsipielt viktig sak i EMD domstolen i Strasbourg. En kvinne fikk ikke medhold i forhold til ytringsfrihet. Hun tok en sak opp helt til domstolen etter at hun fikk en bot etter å ha kalt profeten Muhammed en pedofil. Sak hentet fra Resett:

Ikke medhold i Strasbourg for kvinne som kalte Muhammed pedofil

Denne dommen er viktig rent juridisk i form av at det sender et kraftig signal om at FNs menneskerettighetserklæring anno 1948 må vike for senere konvensjoner hvor ytringsfriheten er kneblet. Dette har relevans inn mot dommen til Kjuus fordi han ble avvist av samme domsto

https://no.wikipedia.org/wiki/Menneskerettighetserklæringen

Dommen fra Strasbourg viser med all tydelighet svakhetene ved menneskerettskonvensjonene.. Konvensjonene er tilpasset Sharia. Artikkel 19. er skjøvet til side. Dette gjelder jo også i Norge. Denne dommen fra EMD sender et signal om at vi ikke har ytringsfrihet om ideologien Muhammedanismen. Du kan bli bøtelagt. Dette må det settes en stopper for. Vi kan ikke la voldelige ideologier få sette dagsordenen for ytringsfriheten. Hvem har makten når menneskerettighetene settes til side? Vi kan jo se hvordan FN styres: 

FN´s Menneskerettighetsråds paradokset:

«FN har latt seg styres av det muslimsk/diktatur flertallet i mange år. En del demokratiske land føler seg presset til å støtte disse diktatur i beslutninger som er diskriminerende og bryter de meste grunnleggende menneskerettigheter.» Skriver TV2:
Se videoen fra Brennpunkt er en vekker:

Ja nettopp..

2002:
SYNNESVÅG SAKEN

Jarle Synnevåg jobbet i Sjøforsvaret (Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i 25 år. Han ledet blant annet en gruppe som definerte kravene til elektronisk krigføring for de norske fregattene i Fritjof Nansen – klassen. Han hadde en sentral stilling og var en betrodd mann.

Synnevåg ble politianmeldt av Ressurssenteret for pakistanske barn og fikk i 2002 et forelegg på 10 000 kroner for å ha skrevet islamfiendtlige innlegg i åpne nyhetsgrupper på Internett. I løpet av tre måneder skulle han ha skrevet 2 016 innlegg med angrep på islam, og politiet mente flere av dem rammes av straffeloven § 135a

Hvilke uttalelser ble han dømt for?
«Norske kvinner som gifter seg med menn med muslimsk bakgrunn har bedt om hvert slag og spark de måtte få. Koranen gir muslimske menn en soleklar rett til å mishandle sine koner» skrev Synnevåg i mai i fjor. Han mener også at muslimer ikke er til å stole på før de ligger «under seks fot jord» og at Muhammed var en terrorist.»

Det Jarle Synnevåg uttaler er innenfor ytringsfriheten. Dette er jo relativt vanlig å skrive i dag uten at noe skjer.

Et annet sitat hentet fra Aftenposten: Ytringsfrihetens grenser

«Bare det å være muslim er en av de verste forbrytelser mot menneskeheten en person kan være skyldig i.»

Synnevåg anket ikke til lagmannsretten fordi han var redd de skulle dra fram verre utsagn. Dette fremstår som blåbær i dag. Dette var altså i 2002 og nok engang er det 135a. Dette ville ikke blitt noen sak i dag, Vi har sett langt verre ting på Facebook uten at noen er tiltalt. Men i Sverige ville han kunne bli tiltalt. Sverige praktiserer rasismeparagrafen som er lik som i Norge på en grotesk måte. Dette viser at vi har stat i staten. Retten gjør som den vil når lovene ikke er presise.

Religion er ikke definert. Grensen for rasismeparagrafen er veldig uklar. Det står ingenting om den også rammer generelle uttalelser om store folkegrupper eller om det må være å betrakte som trusler eller mot navngitte. Det er bare tåkeprat i disse paragrafene – nettopp for å gi retten diktatorisk makt, men grunnloven sier at skal man sette grenser for ytringer må det settes KLARE grenser. Det er ingen klarhet i hva religion er! Det er ingen klarhet i hva ringeakt er. Det er ingen klarhet i hva forhåne er. Det er ingen klarhet i hatefulle ytringer.

Løsning?

Det er bare intetsigende vås og derfor må grunnloven §100 presiseres slik at grensen kun er der noe skader. På denne måten får en løst alt i en operasjon. Det er en mye mer elegant løsning å fikse grunnloven først og deretter kan man regulere alle lovene som er tilpasset dem.

Vi synes dette bildet (Grov skisse for ytringsfrihet debatten handler mer enn om dette) danner en forståelse av ytringsfrihets debattene gjennom mediene de siste 50 årene:

Før 1970 handlet ytringsfriheten om PORNO. 
Fra ca. 1970 – 2000 handlet det om innvandring og rasisme. 
Etter år 2000 det vi kaller Koranens periode. 

Synnevåg innledet internett sakene og er den første som ble dømt for hatefulle ytringer mot muhammedanere i Norge. Det danner et skifte i retorikk. Rasistene forsvant da korankritikerne kom på banen. I dag er det omtrent aldri noen som dømmes for rasistiske meninger. Så i Internett perioden vil vi grovt sett si at Koranen har vært tema direkte eller indirekte. Nynazismen er praktisk talt død i Norge etter Internett. Den finnes i Sverige. Nå taler praktisk talt alle innvandringskritikere i Norge om muhammedanere og ikke rase. Det forandrer seg med tiden hva man straffes for.

STRAFFENE I SAKENE PÅ TIDSLINJEN MÅLT ETTER DAGENS VERDI:

Bjørneboe: ble I 1967 dømt til å betale 100 kroner. Dette tilsvarer dagens kurs ca. 997 kroner. 

Hoaas: ble I 1976 dømt til betinget fengselsstraff på 120 dager og en ubetinget bot på 5 500 kr av Hålogaland lagmannsrett. Dette tilsvarer i dag:
ca. 28 457 kroner. 

Krogh: ble I 1982 først dømt til 120 dagers betinget fengsel i herredsretten, en dom som senere ble forkortet ned til 60 dagers betinget fengsel i Høyesterett.
Hun fikk en advarsel. 

Kjuus: ble i 1996 idømt 60 dagers betinget fengsel og 20 000 kroner i bot av Oslo byrett. Han slapp fengsel. Betinget er jo bare advarsel. Dette tilsvarer ca. 31 000 kroner 

SYNNEVÅG: ble i 2002 dømt til en bot på 10 000 kroner som i dag tilsvarer
ca. 13 770 kroner

2019:
ALVHEIM SKANDALEN

Offeret i Alvheim Skandalen har betalt 70 000 kroner for ytringer innenfor menneskerettighetene. Det er FØR saken havner i retten. Det er den eneste saken hvor mer enn bare trusler om vold dersom bøter ikke blir betalt er involvert. De andre ble truet med vold (fengsel) om de ikke betalte bøtene. Men de ble ikke utsatt for vold. Voldsofferet i Alvheim Skandalen er allerede den KLART mest belastede for ytringsfriheten av sakene på tidslinjen. Det bør gi saken nasjonal interesse.

Flere av sakene bærer et preg av gapestokk hvor meninger møter fordømmelse og det er klart at rettssaker bygd på tynt grunnlag forsterker fordømmelsen.

Alvheim Skandalen vil få et annet preg. Her vil det ikke bli gapestokk fordi ytringene faller under menneskerettighetene. Her er saken snudd og det er politiadvokaten som risikerer gapestokken som følge av voldsutøvelse og det prinsipielle med ytringsfriheten som ligger i saken. Skammen sitter på andre siden av bordet..

Alvheim Skandalen er unik fordi den handler om FAKTA. Den handler ikke om underholdning i form av porno og er ikke i strid med FN menneskerettigheter. Det er veiskille for porno er underholdning og ikke fakta. Fakta er også den største trusselen mot et løgnaktig og manipulerende regime. Tenk på Sokrates og giftbegeret. Derfor er Alvheim Skandalen den største av de alle. De andre fikk «bare » urettferdige dommer.

Noen vil nok stusse over at Kjuus saken er med. Kjuus truet ingen. det var politisk program som ikke oppfordrer til vold der og da. Det var «dersom vi får makten så…» Det er noe annet enn: «skal renskes ut» Det Kjuus sa er ille, men det er ikke verre enn Koranen. Derfor er den viktig prinsipielt. Hoaas, Krogh og Kjuus hadde ideer i strid med menneskerettighetene så det var grove utsagn. Allikevel er det innafor ytringsfriheten. Bibelen og koranen har enda verre ting..

Bjørneboe «uten en tråd» og Alvheim Skandalen er 100% innafor menneskerettighetene! Ringen er sluttet.


Tips gjerne andre medier om den pågående saken. Vårt mål er at dette SKAL bli en stor i Main Stream Media og i Alternative Medier. Vi vet at i alle fall et større medie ser på saken.

VARSLEREN kan kontaktes på Skype: filosofilive.

FØLG ALVHEIM SKANDALEN PÅ: ALTERNATIV MEDIA PÅ FACEBOOK.
Følg og lik så er du med Alvheim Skandalen videre. Vi vil også dele informasjon om andre medier skriver om saken.

Vi har opprettet en SPLEIS:
STØTT KAMPEN MOT OVERGRIPERNE I POLITIET OG RETTEN


I forbindelse med Alvheim Skandalen kommer til å ta for oss barnevern og liknende saker med justismord. Vi vet jo at det er misbruk av psykiatri, vilkårlig varetekt og andre straffemetoder. Vi peker mot skjebner der man blir feilaktig dømt for å ha sex med personer under seksuell lavalder kun med påstander tatt ut av løse lufta. Det er kun fantasien setter grenser for staten i staten når vi har et vilkårlig rettssystem.

Barnevern tragediene i Norge er vist gjennom Herland Rapporten, Familiekanalen, Marius Reikerås med flere. Her er en vekker fra Hanne Herland i samtale med Einar C Salvesen. Med den slående tittelen: Overgreps – Norge og barnevern:


Spørsmålet om ytringsfrihet kan definere din og dine etterkommeres fremtid. Det handler om graden av demokrati.

Saken vil bli oppdatert/ forbedret/ redigert ettersom saken er pågående.  Gode innspill vil kunne påvirke den. Alternativ Media er en plattform som ønsker å gi flere skribenter en plass å ytre seg. Denne saken er: 
Meninger: Vidar Gustad – SKRIBENT ALTERNATIV MEDIA.