Forsynings- og matvarekrise neste. Eliten setter inn støtet!

Photo by Denniz Futalan from Pexels

Fra Club of Rome til Global Public Private Partnership:

I utgave 5 skrev jeg om etableringen av den privatfinansierte tenketanken Club of Rome (COR) i 1968 og den enorme innflytelsen COR fikk i siste del av forrige århundre, da kanskje spesielt  gjennom rapporter som «Limits To Growth» (1972) og «The First Global Revolution» (1991), som  ikke minst er husket for avsnittet  (under) fra side 115:

Begge rapportene er spennende lesing og gir sammen med annet arbeid et godt bilde av «tidsånden» blant eliten på den tiden. Det er heller ikke vanskelig å se en rød tråd fra COR’s tidlige dager, via Earth SummitAgenda 21, Sustainable Development Goals (SDG), og til dagens mer kjente Agenda 2030, The Great Reset og The Fourth Industrial Revolution. Da jeg skrev dette i mars, gikk jeg glipp av et viktig punkt, og det var Brundtland-Kommisjonens rapport «Our Common Future» fra 1987, det kanskje viktigste bidraget til Agenda 21 og til hvor vi er nå. 

Det kommer da kanskje ikke som en overraskelse at både Gro Harlem Brundtland og FN Generalsekretær Kofi Annan, var medlemmer av COR sammen med David Rockefeller, George Soros, Bill Gates, Al Gore og Bill Clinton,  bare for å nevne noen. Det var disse som tok de første skritt mot «A New World Order», en mangeårig drøm for flere av dem. 

Mye tyder på at den opprinnelige planen var at FN skulle stå for overnasjonal «policy making» og «global governance», men FN var og er et håpløst byråkrati i konstant mangel på finansiering. Agenda 21 vil kreve resolutt handling uten vetomuligheter og kostnadene vil bli astronomisk. En helt ny struktur har derfor vokst frem. Den første fullskala testen av dette systemet har vært Covid-19 pandemien og den påfølgende vaksineringskampanjen. Denne nye overnasjonale strukturen, «The New World Order», er hva som skjuler seg bak «Global Public Private Partnership» (GPPP), et ektefødt barn av World Economic Forum (WEF) og grunnleggeren Klaus  Schwab. 

The New World Order

Vår gamle struktur med suverene nasjonalstater, og følgelig vårt demokrati, blir nå undergravet og erstattet av «The New World Order», som består av seks nivåer. Jeg vil begynne med å presentere  nummer 2 (kommer tilbake til nr. 1), altså det nivået hvor ny global «policy» blir utformet. 

Nivå 2:

Øverst troner Bank For International Settlements (BIS), sentralbankenes sentralbank, som har  ansvaret for vårt globale monetære system, og som koordinerer de fleste sentralbanker, blant dem Norges Bank. Eierskap er synonymt med kontroll. Den som kontrollerer eier. Norges Bank er med  andre ord kontrollert, og følgelig eid, av GPPP. 

BIS og sentralbanksystemet er supplert av en rekke tenketanker og andre private organisasjoner, deriblant, men langt fra begrenset til, WEF, CFR, COR, Chatham House, Rockefeller Foundation, Bill  and Melinda Gates Foundation, Open Society Foundations. World Economic Forum (WEF), med Klaus Schwab og Børge Brende i spissen, er spesielt viktig da WEF er episenteret for CPPP. 

Det er altså disse som nå utformer «global policy», og som sammen med Nivå 1 fatter beslutninger  som i årene som kommer vil endre menneskeheten for alltid, om de lykkes. 

Nivå 3: 

Her finner vi dem som distribuerer overnasjonale politiske beslutninger til de respektive land; FN,  WHO, IMF, OECD, World Bank, Filantropiske organisasjoner og ulike NGOer. Organisasjoner som  FN og WHO tar med andre ord ordre ovenfra, legitimerer beslutningene, og distribuerer dem nedover i systemet. 

Nivå 4:

Her kommer vi ned på regionalt (EU, EØS, UK etc) og nasjonalt politisk nivå, som er nivået hvor politiske beslutninger ovenfra blir implementert ved hjelp av de politiske, byråkratiske og juridiske  institusjonene de har til rådighet. Disse er støttet av utvalgte «vitenskapelige» organisasjoner som  girvåre folkevalgte ryggdekning for beslutninger de selv ikke har fattet. 

Nivå 5:

Dette nivået representerer apparatet for propaganda og sannhet, de som har som jobb å markedsføre, mislede og lyve, og samtidig sensurere, latterliggjøre, og fortie enhver kritisk røst.  I Norge kan disse identifiseres som Main Stream Media (MSM), som er alle som mottar skatte finansiert pressestøtte. Dette inkluderer Faktisk.no, som i det vesentlige er finansiert av MSM. 

Norske MSM gikk fra å være en fri og kritisk presse, som demokratiet ikke overlever uten, til å bli  et instrument for GPPP, nærmest over natten, og bare ytterst få har skjønt hva som har skjedd og  hva konsekvensene vil bli. 

Nivå 6: 

Her befinner vi oss, menneskeheten, som ikke bare er målgruppen for de globale beslutninger som fattes, men som også er gruppen som må betale den astronomiske regningen dette gildet vil koste,  samt bære alle konsekvenser av de vedtak som fattes av GPPP, vår nye «Mr. Global». 

Nivå 1, The Real Masters: 

Det har vært skrevet og sagt mye om hvem som egentlig er våre «Grand Masters». Det meste av  det jeg har hatt tid til å lese, og det er ikke mye, peker mot en gruppe «Nobel Families», flere med  lange blodlinjer, noen helt tilbake til de største formuene som ble bygget i Europa etter at Romerriket falt. Vi snakker om «The Black Nobilities», de mektigste familiene fra republikkene Venezia og Genova for 8-900 år siden.  

«House of De Medici» er nevnt og andre har knyttet bånd gjennom giftermål og dannet nye familie-dynastier som for eksempel «House of Windsor» og «House of Rothschild». Det refereres her ofte til «Council of 13» og til «Committee of 300». 

Jeg er som sagt ingen spesialist på dette området og er følgelig på tynn grunn. Dog er jeg 100%  sikker på at BIS ikke er øverste del av maktpyramiden. Noen kontrollerer også BIS og ingen beslutning av betydning kan fattes uten deres deltakelse og aksept.

Fra nasjonal suverenitet til global underkastelse 

Covid-19 pandemien har vist at Norge allerede har gitt opp all nasjonal suverenitet i en slik sak. Og dette er bare begynnelsen. Flere og flere avgjørende viktige beslutninger vil bli tatt av Mr. Global, som på Nivå 1, 2, 3 er kjemisk frie for enhver demokratisk prosess. Slike prosesser vil bli stadig  mer svekket og uthulet også på Nivåene 4, 5 og 6.  

Vår politiske frihet er med andre ord på vei ut, og det vil snart også gjelde andre friheter, inkludert  vår frihet til egne tanker og følelser. NATO kaller dette “Cognitive Warfare”, et mektig tekno psykologisk våpen jeg tror har blitt storskala testet gjennom pandemien. 

Motstanden øker 

GPPP har vist sitt sanne ansikt og har allerede full kontroll på New Zealand, Australia, Canada, de fleste Europeiske land, og gjør nå alt de kan for å rive USA i stykker så grepet og kontrollen også kan festes der. Men i USA vokser motstanden raskt, ikke bare i befolkningen, men også i deler av den politiske Alliansen Kina-Russland sender også tydelige signaler;

  

Putin gjennom sin siste brilliante tale, og Kina ved å filleriste landets Big Tech for derved å vise at uansett hvor mye penger og makt man har, absolutt INGEN utfordrer Partiet.  

Jeg noterer også at denne alliansen nå er enige om å samkjøre alle nasjonale ressurser for å etablere en massiv maritim styrke som kan motstå presset fra det GPPP-dominerte Vest. Russland har naturressurser i overflod, mer enn noe annet land, og Kina har tilsvarende industriell produksjons kapasitet. Flere og flere land knytter seg nå til denne stadig mektigere alliansen

Fra mulig til sannsynlig 

Tirsdags kveld oppfordret sentrale myndigheter den kinesiske befolkningen om å hamstre mat og andre nødvendigheter for en «lang vinter». Panikk brøt ut flere steder, spesielt blant eldre som fremdeles husker sine egne tomme mager under hungersnøden som herjet landet på 60-tallet.  

Det meldes om krise i mange land; Kina har stoppet all eksport av kunstgjødsel, som utgjør 30% av det globale behovet. Bønder i Brazil, India og mange andre land melder om akutt krise og i Canada nekter nå CN Rail, hvor Bill Gates er største eier, å frakte hvete fra de store produsentene i midt-vesten til kystene for eksport. Bill Gates er i tillegg største eier av dyrkbar mark i USA, og der er all produksjon stoppet.

Det meldes også om en rekke hacker-angrep (Cyber Polygon?) på datasystemer knyttet til  matproduksjon og forsyningslinjer. Selv REMA melder nå om voksende problemer i  forsyningslinjene

Listen over tilsvarende nyheter begynner å bli skremmende lang og begivenhetene utspiller seg  nøyaktig som i simuleringen «Food Chain Reaction» i 2015 (finansiert av Soros), en tilsvarende simulering som «Event 201» i forkant av C19-pandemien. 

C19-utbruddet og den katastrofale håndteringen av denne, mer enn indikerte at denne krisen kunne bli etterfulgt av en virkelig krise, en forsyningskrise. I tiden etter har vi for vår del derfor bygget opp et solid lager av basisvarer. Dette er en billig forsikring mot tomme butikkhyller. 

Jeg har allerede informert og advart dere lesere om en mulig forsyningskrise, som sett med mine  øyne har gått fra mulig til mye mer sannsynlig. Dette er høyst relevant for et land som Norge som er et av verdens MINST selvforsynte land og som i tillegg har et industrialisert og digitalisert  landbruk som i seg selv er utsatt for hacking, energimangel og forsyningsproblemer, samt en sentralisert forsyningskjede med mange ledd og til dels store avstander fra jord og bord. 

Midtveis i det verste C19-hysteriet i Italia i 2020 dokumenterte jeg at majoriteten av dem som ble påstått å dø av C19, døde av helt andre årsaker. Jeg ble ikke trodd. Nå har Italias «Higher Institute of Health» (IHIH) frigitt en rapport som reduserer antall C19-døde i Italia fra 132,116 til 3,782,  ned 97,14%, og ikke engang det tallet er sikkert. IHIH vil heller ikke bli trodd. 

Situasjonen er nøyaktig den samme i Norge, som nå presser på for vaksinedose 3, akkurat som jeg har spådd og som jeg tror GPPP forlanger. Bli ikke overrasket om presset om et år fra nå er på dose 5 eller 6, for C19 vil ikke forsvinne selv om vi alle vet at vaksinene er 95% effektive, og det vil heller ikke Mr. Global

Fra mulighet til sannsynlighet til…..virkelighet? 

Stock up, folks! 

Peace

alechao@protonmail.com