Har Norge alltid vært et multikulturelt samfunn slik venstresiden hevder?

Ett hav venstresidens argumenter for det multi-kulturelt samfunnet er at Norge ALTID har vært mulit-kulturelt og at uten å være multi-kulturelt så vil vi ikke kunne bedrive handel med utlandet.

Vel la oss nå se på hvorvidt dette stemmer.

Norge har helt korrekt vært multi-kulturelt i den forstand at vi har hat ulike kulturer innenfor landets grenser, men vi har ikke alltid vært et multi-etnisk samfunn som er det venstresiden egentlig mener når de sier multi-kulturelt, og dermed er venstresidens premisser for sin påstand feilaktige og falske.

Norge har alltid hat en ganske etnisk homogen befolkning helt frem til på midten av 60-70 tallet da våre politikere for alvor fant ut at de skulle åpne grensene for mennesker i den tredje verden for å skaffe billig arbeidskraft ettersom den norske arbeideren nå hadde organisert seg så bra at de de kunne kreve stadig høyere lønninger, og flere goder fra sine arbeidsgivere.

Venstresiden med LO i spissen var derfor de første som var motstandere av norsk innvandringspolitikk, men ettersom arbeiderpartiet og venstresiden la merke til at de fleste innvandrere stemte for en sosialistisk politikk og på ett hvert parti som ønsket mer åpne grenser fulgte de opp med å liberalisere sin innvandringspolitikk ytterligere i sin jakt på politisk makt.

LO ble dermed presset med og begynte å jobbe MOT den norske arbeiderens vilje, og startet sin kampanje for å fremme en åpen grense politikk som undergravet den norske arbeiderens muligheter til å øve press på sine arbeidsgivere ettersom man nå kunne IMPORTERE billig arbeidskraft fra utlandet eller enkelt og greit flytte driften til ett annet land.

Denne politikken har ført til at vi nå har fått en ganske betydelig befolkning med en annen etnisk bakgrunn en det Norges opprinnelige befolkning bestod av, og venstresiden forsøker nå å hevde at Norges befolkning aldri har vært etnisk homogen.

Så til ideen om at ett etnisk homogent samfunn ikke kan drive handel med utlandet.

Dette argumentet kan enkelt undergraves ved å for eksempel peke på Japan som har verdens kanskje mest homogene befolkning, og til Sør-Korea og Kina som alle er land med en svært etnisk homogen befolkning, men som bedriver handel med varer og tjenester over hele verden med alle mulige ulike etniske grupper.

Nå er det riktig som venstresiden nå vil hevde at Kina, Japan og Sør-Korea er multikulturelle samfunn, men det venstresiden igjen gjør er å blande begrepene multi-kulturelt og multi-etnisk som det er stor forskjell på.

Mens multi-kulturelt går på at man har en befolkning innenfor et geografisk område som består av ulike kulturer er noe man finner innenfor alle nasjoner, og vi ser det også her i Norge hvor vi for eksempel har folk som snakker Trøndersk, Nordlandsk og østlandsk, og der alle disse variasjonene av det norske språket ansees for å være ulike kulturer innenfor det norske språket.

Vi har også ulike kulturer i form av kunst, klesdrakter osv, og dette finner vi også igjen i eksempelvis det japanske samfunnet selv om befolkningen er ganske homogen der, men når venstresiden snakker om ett multikulturelt samfunn så snakke de egentlig om ett multi-ETNISK samfunn, og det er noe helt annet ettersom man da snakker om ett samfunn bestående av ulike etnisiteter noe som fra tidenes morgen har blitt forbunnet med krig og konflikter.

Så fort man ser en etnisk gruppe bevege seg inn på en annen etnisk gruppes territorier ser man at det har oppstått konflikter, og at den eneste måten denne konflikten har blitt løst på er ved at den ene gruppen har «utryddet» store deler av den andre slik at man har fått en dominerende etnisk gruppe og kultur.

Dette ser man igjen utspille seg i dagens samfunn, men på en litt annen måte, og selv om man i Norge og andre steder i Europa nå ikke direkte kriger med VÅPEN (ser bort fra terror her) så pågår det allikevel en kultur krig der vi ser at det er den etniske europeiske befolkningen som er i ferd med å tape for de mange nye etniske gruppene som nå flommer inn over Europas grenser takket være en sosialistisk åpen dør politikk.

Så for å konkludere.

Argumentet om at Norge alltid har vært et multikulturelt samfunn er både riktig og gall alt etter hvordan du definerer et multikulturelt samfunn, så dersom du diskuterer med en venstreaktivist bør du be han/henne definere hva de mener med multi-kultur. Mener de multi-etnisk eller mener de ordrett multikulturelt.

Vider er ideen om at Norge ville blitt isolert om vi beholdt befolkningen mest mulig etnisk homogen feilaktig, og både historien og flere nasjoner i dagens samfunn underbygger dette. Med andre ord er denne påstanden fra venstresiden helt falsk og man kan lett ved å vise til eksempelvis Japan slå hull på denne myten.