Færre returer, men høyt ID-fokus i 2017

KRIMINALITET – Totalt 5434 personer ble tvangsreturnert av politiet fra Norge i 2017, noe som er en nedgang på 33 prosent fra 2016.

Returtallet henger sammen med antallet asylankomster. Vi har nå lagt bak oss to år med rekordlave ankomster, og dette påvirker antallet tvangsmessige returer politiet gjennomfører, forklarer sjef for Politiets utlendingsenhet (PU) Morten Hojem Ervik.

PU-sjefen viser også til at personer med avslag asyl i økende grad forsvinner fra landet på egen hånd, og at politidistriktene som har hovedansvar for bort- og utvisningssakene melder om færre påtrufne i sitt kontrollarbeid.
Fortløpende dialog

Hojem Ervik understreker at PU gjennom hele året har hatt fortløpende dialog med Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet om måltalloppnåelsen.

– Det har vært viktig for oss å kommunisere utfordringene ved måloppnåelsen igjennom 2017, sier Hojem Ervik.

Han legger til at PU har opplevd at overordnede myndigheter har hatt forståelse for dette, samtidig som det har vært viktig å sikre god ressursutnyttelse og høy prioritet av returarbeidet.

Fokus på ID

I PUs nye strategi legges det opp til at særorganet i enda større grad skal spisse sin virksomhet inn mot arbeid innen identitetsavklaring. Dette gjelder både for personer som har fått endelig avslag og hvor identiteten må klarlegges før en uttransport kan gjennomføres, men også i ankomstfasen.

– I løpet av 2017 har vi gjennomført noen særdeles krevende uttransporter, som har vært basert på omfattende identitetsarbeid. Der har den brede kompetansen PU har innen ID på land, språk, kultur og internasjonale nettverk vært viktig, forklarer Hojem Ervik.

I disse returene er det lagt mye arbeid i hver enkelt sak, og det tar ofte tid før det resulterer i en gjennomført uttransportering.

– Dette er viktig og riktig prioritering for å opprettholde samfunnssikkerheten, forebygge kriminalitet og å ivareta asylinstituttet, understreker han.
ID-arbeid i tidlig fase

Omfattende identitetsarbeid er likevel ikke ensbetydende med høy måltalloppnåelse.

– ID-arbeid, og da særlig i den første fasen etter at asylsøkeren har kommet til landet, er svært viktig. Dette for å sikre at vedtakene utlendingsmyndighetene fatter er basert på riktige opplysninger, forteller sjef PU.

Hojem Ervik opplyser om at ett av de områdene innen ID-arbeid hvor PU i samarbeid med politidistriktene har styrket sin innsats i 2017 er etterforskning av personer som har fått innvilget asyl på det som mistenkes å være feilaktig grunnlag.

– Det er helt grunnleggende for et land å vite hvem som oppholder seg i riket, og innsatsen mot personer som kan ha fått opphold på feilaktig grunnlag inngår i dette arbeidet, sier han.
Retur av straffede

I løpet av 2017 var nær 4 av 10 av alle uttransporterte personer ilagt minst én straffereaksjon i Norge, og til tross for en betydelig nedgang i uttransporter totalt har PU uttransportert omtrent like mange straffede personer i 2017 som i 2016.

– Dette er særdeles viktig for kriminalitetsbekjempelsen. Det er ingen tvil om at denne innsatsen sparer samfunnet for betydelige kostnader, sier Hojem Ervik.

Utvalgte tall

  • Av de 5434 returene var 4055 av dem i kategorien bort-, utviste og andre, 918 i kategorien avslag asyl og 461 i kategorien Dublin/trygt tredjeland.
  • Totalt 2104 av de uttransporterte i fjor var ilagt én eller flere straffereaksjoner. Dette utgjorde 38,7 prosent av alle uttransporterte i 2017. I 2016 ble 2268 med straffereaksjon uttransportert, noe som utgjorde 28 prosent av de returnerte dette året.
  • Mer enn 9 av 10 av uttransporterte med straffereaksjon er å finne i kategorien bort- og utvisning. Disse har ikke søkt beskyttelse i Norge. De tre mest representerte nasjonalitetene blant straffede er borgere av Romania (19 %), Polen (13 %) og Litauen (10 %).
  • Totalt 234 mindreårige ble uttransportert, hvorav 220 var del av familier og 14 var enslige. Alle enslige mindreårige som blir uttransportert blir møtt av enten familie eller andre omsorgspersoner, for eksempel representanter fra ansvarlig institusjon eller barnevern i det aktuelle landet.

Kilde: Politiet.no