Sjokktall fra SSB: 56% av sosialhjelputbetalingene går til innvandrere.

Tallene SSB fremlegger i en artikkel i dag ville blitt avvist som den reneste «høyreekstreme hatpropaganda» om den ikke hadde kommet fra SSB selv eller en eller annen venstreorientert statstøttet medie.

Av innvandrere som mottar sosialhjelp har et dominerende flertall av dem sin opprinnelse fra Afrika og Asia.

Selv om norskfødte med innvandrerforeldre ikke er like dårlig stilt på statistikken, ligger deres utbetalinger per stønad 15% høyere enn den øvrige befolkningen.

Fra 2013 til 2017, altså på kun fire år, har utbetalingene til sosialhjelp økt med hele 28%.

Les detaljene av SSBs beregninger her: 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

Kommentar:

Det blir mer og mer tydelig at massemigrasjonen fra Afrika og Asia er en tap-tap sak. Disse tallene fra SSB underbygger tidligere påstander fra innvandringskritisk hold om at masseinnvandring fra ikke-vestlige land ikke er hverken en nødvendighet for å opprettholde velferdsstaten eller en økonomisk berikelse, men snarere tvert imot en belastning for både velferdsstat og økonomi.

 

I tillegg tapper dette de mer fattige ikke-vestlige land for sine unge arbeidsføre ressurser, som har helt andre forutsetninger for å passe inn i sitt hjemlige arbeidsmarked og samfunn, enn her i Europa.

Den utviklingen vi ser nå tapper den europeiske velferden, mens den tapper afrikanske og asiatiske land for arbeidskraft – arbeidskraft som burde blitt brukt konstruktivt for å bygge opp deres hjemland, fremfor å oppleve stor risiko for å stå utenfor vårt arbeidsmarked.

Dette ender med mer fattigdom og elendighet i Afrika, noe som vil føre til to ting: Enda flere vil føle behov for å migrere til Europa, og Europa må sende enda mer hjelp for å holde deres enda fattigere land i gang.

Har vi kommet dit hen at masseinnvandring er til kun for å tilfredstille «de godes» samvittighet?